nos

شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم و ( noun, abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "numbers," a plural form of "number."

جمله های نمونه

1. The answers to nos 13-20 are on page 2
[ترجمه ترگمان]پاسخ به شماره ۱۳ - ۱۳ در صفحه ۲ است
[ترجمه گوگل]پاسخ به شماره 13-20 در صفحه 2 است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They took the NoS way out by setting up another committee - the product development committee - to keep Sutton in line.
[ترجمه ترگمان]آن ها با ایجاد یک کمیته دیگر - کمیته توسعه محصول - برای دور نگه داشتن ساتون در خط، راه NoS را انتخاب کردند
[ترجمه گوگل]آنها با راه اندازی کمیته دیگری - کمیته توسعه محصول - راه خود را از راه بیرون برداشتند تا سنتون را به صورت خطی نگه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. At the NoS offices the champagne corks had been popping.
[ترجمه ترگمان]در دفتر nos، چوب پنبه بطری های شامپاین باز شده بود
[ترجمه گوگل]در دفاتر NoS، کوره شامپاین ظاهر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. NOS. 2 and 3 were sent for repainting first and they carried the numbers 346 and 347 in small plain gold figures.
[ترجمه ترگمان]NOS شکل ۲ و ۳ برای تغییر رنگ در ابتدا فرستاده شدند و در ارقام کوچک و ساده طلا ۳۴۷ و ۳۴۷ نفر بودند
[ترجمه گوگل]NOS 2 و 3 برای اولین بار فرستاده شدند و تعداد 346 و 347 را در ارقام کوچک طلا انداختند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He missed birdie putts at Nos. 16 and 1
[ترجمه ترگمان]He Nos را at کرد ۱۶ و ۱
[ترجمه گوگل]او پرنده های پرنده را در شماره های 16 و 1 از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Nos. 44 and 48 passed to London Transport still with bogie mounted plough carriers.
[ترجمه ترگمان]چهل و چهل و چهل راه برای حمل و نقل حمل و نقل در لندن همراه داشتند
[ترجمه گوگل]شماره های 44 و 48 به لندن حمل و نقل هنوز هم با حامل هلی کوپتر بوگاتی منتقل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He went on to also birdie Nos. 1 then 1 and 3 to put him at 4-under.
[ترجمه ترگمان]با birdie also رفت ۱ و ۳ برای قرار دادن او در ۴ - ۴ سال
[ترجمه گوگل]او همچنین به شماره 1 و 1 و 3 رفت تا او را در زیر 4 قرار دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Objective To study the effect of nitric oxide (NO), nitric oxide synthetase(NOS) in the arteriosclerosis(AS) caused by immune vasculitis.
[ترجمه ترگمان]هدف مطالعه اثر نیتریک اکسید (NO)، نیتریک اکسید نیتریک (NOS)در the ناشی از vasculitis ایمنی است
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثر نیتریک اکسید (NO)، نیتریک اکسید سنتتاز (NOS) در آترواسکلروز (AS) ناشی از واسکولیت ایمنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Objective To study the changes of NOS positive neurons in cortex motor area and spinal cord in rats of cirrhosis with portacaval shunts.
[ترجمه ترگمان]هدف مطالعه تغییرات نورون های مثبت NOS در ناحیه موتور و طناب نخاعی در موش های سیروز و یا طناب نخاعی
[ترجمه گوگل]هدف مطالعه تغییرات نورونهای مثبت NOS در ناحیه حرکتی قشر مغزی و نخاع در موشهای سیروز ناشی از شنت های پرتوکتیو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. In 1945 they collaborated with Eero Saarinen and Edgardo Contini on two projected case study houses (nos 8 and for the magazine Arts and Architecture .
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۹۴۵، آن ها با Eero Saarinen و Edgardo Contini در دو مورد مطالعه موردی پیش بینی شده (شماره ۸ و برای هنر و معماری مجله هم کاری کردند
[ترجمه گوگل]در سال 1945 آنها با Eero Saarinen و Edgardo Contini در دو پروژه مورد مطالعه قرار گرفتند (شماره 8 و برای مجله Arts and Architecture
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Methods The activity and distribution of NOS were quantitatively and locationally studied by histochemical staining with NADPH-diaphorase(NDP), a marker for NOS, and whole mount preparation technique.
[ترجمه ترگمان]روش ها فعالیت و توزیع of به صورت کمی و locationally توسط رنگ آمیزی histochemical با NADPH - diaphorase (NDP)، یک نشانگر برای NOS و کل تکنیک آماده سازی مرحله آماده سازی مورد مطالعه قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]روش ها فعالیت و توزیع NOS به صورت کمی و محلی به وسیله رنگ آمیزی هیستوشیمیایی با NADPH-diaphorase (NDP)، ​​یک نشانگر برای NOS و تکنیک آماده سازی تمام کوه مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Como madridistas espero que se recupere porque nos ayuda mucho y Pepe es un gran futbolista.
[ترجمه ترگمان]نمی دون پپه برای کمک احتیاج دارم
[ترجمه گوگل]Como madridistas espero que se recupere porque nas ayuda mucho y pepe es un gran futbolista
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Objective To investigate the effect of Naja naja atra venom on the expressions of nitric oxide synthase(NOS) in certain Nuclei of Pons in Rat.
[ترجمه ترگمان]هدف بررسی اثر of naja atra بر روی عبارات اکسید نیتریک (NOS)در حالت خاصی از Pons در موش صحرایی
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثر Naja naja atra venom بر بیانات سنتاز اکسید نیتریک (NOS) در برخی از هسته Pons در موش صحرایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Objective:To investigate the effect of added zinc on levels of nitric oxide(NO) and activities of nitric oxide synthase(NOS) in renal tissue of cataractous rats.
[ترجمه ترگمان]هدف: بررسی اثر روی اضافه بر سطوح اکسید نیتریک (NO)و فعالیت های اکسید نیتریک (NOS)در بافت کلیه موش های صحرایی
[ترجمه گوگل]هدف: مطالعه به منظور بررسی اثر روی روی سطوح اکسید نیتریک (NO) و فعالیت های نیتریک اکسید سنتاز (NOS) در بافت کبدی موش های صحرایی انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Judges nos . 9 - 11 will, or alongside, the judges platform, the Trampoline bed is at eye level.
[ترجمه ترگمان]قضات با هم حرف می زنند ۹ - ۱۱ خواهد شد، یا در کنار سکوی داوران، بس تر Trampoline در سطح چشم قرار دارد
[ترجمه گوگل]قضات نو 9 - 11 خواهد بود، یا در کنار، پلت فرم قضات، تخت طرمبلن در سطح چشم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Network Operating System
موضوع: کامپیوتر
سیستم عامل شبکه سیستم عاملی است که ویژه پشتیبانی از شبکه طراحی می شود. همین طور می توان گفت سیستم عامل شبکه نرم افزاری است که یک شبکه و ترافیک و صف پیام های روی آن را کنترل می کند. همچنین کنترل دسترسی چندین کاربر به یک منبع بر روی شبکه نظیر یک فایل را بر عهده دارد و عملیات مدیریتی مهمّی نظیر کنترل امنیت را میسّر می سازد. سیستم عاملهای مبتنی بر سرویس دهنده (Server) علاوه بر کارهای نظارتی، امنیتی و مدیریتی پشتیبانی از کار در شبکه را نیز هم زمان برای چندین کاربر فراهم می کنند. سیستم عاملی که از وجود شبکه آگاه باشد (Network-Aware) می تواند امکان دستیابی به منابع شبکه را برای کاربران فراهم سازد. بر خلاف سیستم عاملهای تک کاربره این سیستم عاملها باید درخواستهای دریافتی از ایستگاه های کاری مختلف را پاسخ گویند و جزییاتی چون دستیابی و ارتباطات شبکه، تخصیص و به اشتراک گذاشتن منابع، محافظت داده ها و کنترل خطاها را نیز مدیریت کنند.

سرنام آن NOS است. Network OS نیز نامیده می شود.

تخصصی

[کامپیوتر] سیستم عامل شبکه - 1- علامت اختصاری Network Operation System . هر سیستم عامل خاصی که از شبکه پشتیبانی می کند. مثلاً نگاه کنید به Novell Netware . 2- علامت اختصاری New Old Stock . بسته بندی قدیمی، اما بدون استفاده که هنوز شکل اصلی خود را دارد ؛ این گزینه قطعات خارج از رده را هم شرح می دهد. مقایسه کنید با LNIB.

به انگلیسی

• numerals

ارتباط محتوایی

مخففعبارت کامل: Network Operating System موض ...بررسی کلمهاسم و ( noun, abbreviation ) • : تعریف: abbreviation of "numbers, " a plural form of "number. " ...جمله های نمونه1. The answers to nos 13 - 20 are on page 2 [ترجمه ترگمان] پاسخ به شماره ۱۳ - ۱۳ در صفحه ۲ است [ ...بررسی تخصصی[کامپیوتر] سیستم عامل شبکه - 1 - علامت اختصاری Network Operation System . هر سیستم عامل خاصی که از شب ...انگلیسی به انگلیسیnumerals
معنی nos، مفهوم nos، تعریف nos، معرفی nos، nos چیست، nos یعنی چی، nos یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف n، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف n، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف n
کلمه بعدی: nose
اشتباه تایپی: دخس
آوا: /نوس/
عکس nos : در گوگل

پیشنهاد کاربران

علامت اختصاری اعداد numbers=nos
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما