non disclosure agreement

انگلیسی به انگلیسی

• nda, agreement that prohibits potential buyers from disclosing details about new products that are about to be put on the market

پیشنهاد کاربران

قراردار رازداری
قرارداد محرمانگی
Non Disclosure Agreement ( مخفف آن NDA ) یا Confidentiality Agreement ( مخفف آن CA ) یا Confidential Disclosure Agreement ( مخفف آن CDA ) همگی یک معنی دارند ( البته کاربرد آنها در جاهای مختلف تفاوت دارد ) : �تفاهمنامه حفظ اسرار�
...
[مشاهده متن کامل]

- این تفاهمنامه حداقل دو طرف دارد و هدف آن محرمانه ماندن اطلاعات توافقنامه است، و فقط طرفین امضا کننده از مفاد آن با خبر هستند. این نوع تفاهمنامه بین پزشک و بیمار، وکیل و موکل، بانک و مشتری و امثالهم معمول و متداول است.

پیمان عدم افشاء اطلاعات

بپرس