nitrogenase


(زیست شناسی) نیتروژناز (آنزیم موجود در برخی ترکیزه های خاکی و خزه ها که در گرفتن نیتروژن هوا و ساختن آمونیاک نقش دارد)
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] نیتروژناز

معنی یا پیشنهاد شما