nitrogen balance

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] موازنه نیتروژن : مقدار نیتروژن دریافتی در مقایسه با مقدار ازت دفعی در مدت زمانی معین.

معنی یا پیشنهاد شما