nihilistic delusion

تخصصی

[روانپزشکی] هذیان نیست انگاری

پیشنهاد کاربران

نیست گرایی ( هذیان نیستی ) | nihilism ( nihilistic delusion )
در هذیان نفی وجود یا نیست گرایی، بیمار منکر وجود خود، جسم خود و روان خود است. بیمار عقیده دارد زمین از بین رفته و زمان از حرکت ایستاده است. در بعضی از موارد بیمار احساس می کند که قسمت هایی از بدن خود را از دست داده است. مثلاً به تصور اینکه معده و روده ندارد از خوردن خودداری می کند این هذیان در افسردگی های عمیق مشاهده می شود.
...
[مشاهده متن کامل]

بپرس