neurobiologist

پیشنهاد کاربران

عصب زیست شناس
زیست شناس اعصاب

neurobiologist ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: پی‏زیست‏شناس
تعریف: فرد متخصصی که ساختار و کار شبکۀ عصبی موجود زنده را مطالعه کند|||متـ . زیست‏شناس اعصاب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما