net head space

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] سر فضای خالص : فاصله فضای خالی بالای سطح ماده غذایی از سطح غذا تا سطح داخلی در قوطی یا شیشه در حالت ایستاده و دربسته.

معنی یا پیشنهاد شما