nemesis

/ˈneməsəs//ˈneməsɪs/

معنی: کینه جویی، انتقام، قصاص
معانی دیگر: (اسطوره ی یونان) الهه ی انتقام، نمسیس، سزا، بادافره، کیفر، مکافات، انتقام گیر، سزادهنده، کیفربخش، الهه انتقام

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: nemeses
(1) تعریف: that which one cannot beat, conquer, or succeed at; cause or agent of one's often repeated downfall.
مترادف: destruction, downfall, ruin, ruination, undoing
مشابه: Achilles heel, adversary, bane, enemy, scourge

- Gambling was his nemesis; because of it, he'd lost his family, his job, and his friends.
[ترجمه آرش] قمار کیفر او بود؛ به خاطر آن، خانواده اش، شغلش و دوستانش را از دست داده بود
|
[ترجمه ترگمان] قمار nemesis او بود؛ به خاطر آن، خانواده اش، شغلش و دوستانش را از دست داده بود
[ترجمه گوگل] قمار، غم و اندوه او بود؛ به خاطر آن، او خانواده اش، شغل او و دوستانش را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: retribution or punishment, or its source or agent.
مترادف: punishment, requital, retribution, revenge, vengeance
مشابه: comeuppance, desert, reprisal, retaliation, wage

(3) تعریف: (cap.) in Greek mythology, the goddess of divine retribution or vengeance.

جمله های نمونه

1. Inward suffering is the worst of nemesis.
[ترجمه RezaNemesis] رنج درونی بدترین دشمن است.
|
[ترجمه مصطفی] رنج درون، بدترین عذاب است
|
[ترجمه ترگمان]رنج بردن از رنج و عذاب بدترین وجهی است که دشمن مرتکب می شود
[ترجمه گوگل]رنج داخلی است بدترین نومیدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the final he will meet his old nemesis, Pete Sampras.
[ترجمه RezaNemisis] در نهایت او دشمن قدیمی خود، پیت سامپراس را خواهد دید.
|
[ترجمه ترگمان]در آخرین لحظه رقیب his، پیت Sampras را ملاقات خواهد کرد
[ترجمه گوگل]در نهایت او خواهر قدیمی خود را، پیت سامپراس، دیدار خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The great goddess Nemesis, which means righteous anger, undertook to bring this about.
[ترجمه ترگمان]الهه بزرگ Nemesis، که به معنای خشم عادلانه است، متعهد شد که این موضوع را مطرح کند
[ترجمه گوگل]نیمیس الهه بزرگ، که به معنی عصبانیت عادلانه است، متعهد شد که این را در موردش بگوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The alleged solar companion star was named Nemesis by its advocates.
[ترجمه ترگمان]نام این ستاره که ادعا شده ستاره ندیم خورشیدی است، توسط طرفداران آن نامگذاری شده است
[ترجمه گوگل]ستاره همبستگی گفته شده توسط Nemesis توسط طرفدارانش نامگذاری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This was like a nemesis, like a nightmare come true, even the wording of the headline.
[ترجمه ترگمان]این مثل یک نمسیس بود، مثل یک کابوس، درست مثل یک کابوس واقعی
[ترجمه گوگل]این همانند نجیب زدن بود، مانند یک کابوس حقیقی، حتی متن سخنرانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Bristol calls it Red Baron after Snoopy's nemesis in the Peanuts comic strip.
[ترجمه ترگمان]تو بریستول، پس از nemesis اسنوپی در زمین کمیک فروشی اسنوپی، بارون قرمز نامیده می شود
[ترجمه گوگل]بریستول آن را بارون سرخ بعد از سقوط Snoopy در کمیک استریت بادام زمینی می نامد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The Warriors will face their old nemesis, the Phoenix Suns, tonight in the Coliseum Arena.
[ترجمه ترگمان]جنگجویان امشب در the Coliseum با دشمن old خود یعنی ققنوس Suns روبرو خواهند شد
[ترجمه گوگل]امشب در ورزشگاه Coliseum Warriors با امپراطوری قدیمی خود، The Phoenix Suns روبرو خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. But then, nemesis: the exit poll, the Basildon result.
[ترجمه ترگمان]اما پس از آن، nemesis: رای گیری خارج از دسترس، نتیجه نهایی
[ترجمه گوگل]اما پس از آن، نجیب زاده: نظرسنجی خروج، نتیجه Basildon
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Laura Linney is chilling as Lily's social nemesis, Bertha Dorset.
[ترجمه ترگمان]لورا لینی به خاطر nemesis اجتماعی لی لی chilling، بر تا دورست
[ترجمه گوگل]لورا لینینی، برتا دسست، به عنوان جادوگر اجتماعی لیلی زندگی میکند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Frank has been a nemesis to House Speaker Newt Gingrich.
[ترجمه ترگمان]فرانک دشمن سخنگوی کاخ سفید، نیوت گینگریچ می باشد
[ترجمه گوگل]فرانک به نیوت گینگریچ سخنگوی مجلس نمایندگان بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The real damage came from Clippers nemesis Clyde Drexler.
[ترجمه ترگمان]آسیب واقعی از طرف ما، نمسیس \"،\" کلاید Drexler \"اومد\"
[ترجمه گوگل]خسارت واقعی ناشی از Clippers nemesis Clyde Drexler بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Uncritical trust is my nemesis.
[ترجمه ترگمان]اعتماد uncritical دشمن منه
[ترجمه گوگل]اعتماد غلط و نادرست من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Burty grasped the significance of the photographic Nemesis.
[ترجمه ترگمان]Burty اهمیت تصویری الهه انتقام را درک می کرد
[ترجمه گوگل]Burty اهمیت Nemesis عکاسی را درک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Bug fix: Glow will be replaced by nemesis if user zombie class is Mirror Zombie.
[ترجمه ترگمان]اشکال تعمیر اشکال: درخشش در صورت زامبی کاربر در صورتی که کلاس زامبی \"Mirror Zombie\" باشد جای خود را خواهد گرفت
[ترجمه گوگل]رفع اشکال: اگر Glow توسط نجیب زاده جایگزین شود، اگر گروه زامبی کاربر Mirror Zombie باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Kirkpatrick doesn't think Nemesis will be the red dwarf star with an enormous orbit described by Muller.
[ترجمه ترگمان]کیرک پاتریک فکر نمی کند که Nemesis ستاره سرخ کوتوله با مدار عظیمی است که توسط مولر توصیف شده است
[ترجمه گوگل]کرک پاتریک فکر نمی کند که ناسمس ستاره کوتوله قرمز با مدار عظیم که توسط مولر توصیف شده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

کینه جویی (اسم)
nemesis

انتقام (اسم)
revenge, reprisal, vengeance, nemesis, wreak

قصاص (اسم)
nemesis

به انگلیسی

• goddess of punishment and revenge (greek mythology); tragedy written by alfred nobel
vengeful opponent; punishment
the nemesis of something such as a society is a disastrous period in its history that may be considered a just punishment for something that is wrong or immoral about it; a literary word.

پیشنهاد کاربران

دشمن قدیمی، دشمن غیر قابل شکست، شرایط غیر قابل کنار آمدن
الهه خشم و انتقام توام با عدالت که عبادتگاه او در رامنوسیای یونان است
دردناک ( انتقام ، کینه جو ، قصاص کننده ) [در معنی جملات دردناک هم معنی میدهد مانند
are nemesis که معنی دردناک هست ].


اسب بال دار نیک تصاویر ذهن وکپی شخصیت های گستاخ با چشمان زاغ رنگ خون الود گردن کوتاه و خمیره ی زشت قطب منفی ما جرا من رو از کودکی در کشمکش خانواده وایلان و انتاگونمسیس رنج میدهد من با سخن و نوازش هم گوش میدهم ولی دنیا همین وبس من خوبم وهمه خوبند

۱ - حریف غیر قابل شکست
۲ - مجازات غیر قابل اجتناب
۳ - شخص یا چیز مجازات کننده
حریف. دشمن
مجازات
■Your worst enemy
■A righteous infliction of retribution manifested by an appropriate agent
■Nemesis is the Greek goddess of retribution
■A person or thing that is extremely difficult to defeat


✳NEMESIS was the goddess of indignation and retribution for evil deeds or undeserved good fortune. She was a personification of the resentment aroused in men, - and in the gods - , by other men who commited crimes with apparent impunity, or who had inordinate good fortune. Her name means 'she who distributes or deals out'.

Nemesis directed human affairs in such a way as to maintain equilibrium. Happiness and unhappiness were measured out by her, care being taken that happiness was not too frequent or too excessive. If this happened, Nemesis could bring about losses and suffering. As one who checked extravagant favours by Tykhe ( Fortune ) , Nemesis was regarded as an avenging or punishing divinity.
That goddess Nemesis was a real bitch.

■A biological weapon sent by the Umbrella Corporation to kill all STARS members. Extremely difficult to destroy, since it is both leathal and physically hardy. If you encounter this bastard, run. . . Run. . . . RUNNNNNNNNNN!
Nemesis won't stop until he's hunted me down and killed me. . . . STARS. . .
دشمن خونی
۱. دشمنی که شکست دادنش بطرز وحشتناکی سخت و دشوار و تقریباً غیر ممکنه
noun
[count] :
🔴an opponent or enemy that is very difficult to defeat
◀️He will be playing his old nemesis for the championship

2. Goddess of retribution in Greek mythology
In ancient Greek religion, Nemesis, also called Rhamnousia or Rhamnusia ( Ancient Greek: Ῥαμνουσία, romanized: Rhamnous�a, lit.  'the goddess of Rhamnous' ) , is the goddess who enacts retribution against those who succumb to hubris, arrogance before the gods

۲. الهه ی نیک و بد در اساطیر یونان
نِمِسیس ( به یونانی: Νέμεσις ) ( به انگلیسی: Nemesis ) در اساطیر یونان الههٔ نیک و بد، عدالت و انتقام بود. تندیس و معبد او در روستای رامنوسیا واقع در شمال آتیک است و به همین علت با نام رامنوسیا ( به انگلیسی: Rhamnusia ) نیز شناخته می شود. او به عنوان دختر زئوس یا اوکئانوس شناخته می شود، اما برطبق هزیود او فرزند اربوس و نوکس ( شب ) بود. او مجازات کنندهٔ عاشقان بی وفا و قانون شکنان و مغروران بود. نمسیس به مانند یک زن جدی دارای بال، که در دست چپ خود یک شلاق، افسار، شمشیر، شاخه سیب یا یک ترازو دارد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما