negro

/ˈniːɡroʊ//ˈniːɡrəʊ/

معنی: سیاه پوست، زنگی، کاکا
معانی دیگر: سیاهپوست (امروزه واژه ی black را ترجیح می دهند)، رودخانه ی نگرو (در شمال برزیل)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: Negroes
(1) تعریف: (old-fashioned; now often considered offensive) a black person.
مشابه: black

(2) تعریف: (outdated; no longer in scientific use) a member of the Negroid race.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: (old-fashioned; now often considered offensive) of, pertaining to, or characteristic of a black person.
مشابه: black

(2) تعریف: (outdated; no longer in scientific use) of, pertaining to, or characteristic of members of the Negroid racial group.

جمله های نمونه

1. The Negro minstrel is touring the country.
[ترجمه ترگمان]The سیاه در حال سفر به کشور است
[ترجمه گوگل]مهاجرین غربی در حال سفر به کشور هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The free Negro militia ingratiated themselves with the white community by offering to assist in military operations against the slaves.
[ترجمه ترگمان]میلیشیا سیاه از طریق ارائه کمک به عملیات نظامی علیه بردگان خود را با جامعه سفید کشت
[ترجمه گوگل]شبه نظامیان سیاهپوست آزاد با ارائه کمک به عملیات نظامی علیه بردگان، خود را با جامعه سفید مقایسه کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This also left certain Negro Volunteers unprepared to make the necessary adjustment, and led to the same kind of painful surprise.
[ترجمه ترگمان]این امر همچنین داوطلبان سیاه پوست ویژه ای را که آمادگی لازم را برای تنظیم این تنظیمات لازم را نداشتند، ترک کرد و منجر به یک نوع شگفتی دردناک شد
[ترجمه گوگل]این نیز برخی از داوطلبان سیاه پوست را آماده ساختن تنظیمات لازم می کند و به همین نوع تعجب دردناک منجر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Negro and white civil rights workers.
[ترجمه ترگمان]سیاه پوست و فعالان حقوق مدنی سفید
[ترجمه گوگل]کارگران سیاه پوست و سفید حقوق مدنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The Negro of tragedy taken away from his family and home.
[ترجمه ترگمان]سیاهان این تراژدی را از خانواده و کاشانه خود دور کردند
[ترجمه گوگل]سیاهان تراژدی از خانواده و خانه اش گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The records of early years tell little about Negro servitude in tobacco country.
[ترجمه ترگمان]سوابق سال های اولیه در مورد servitude سیاه پوست در کشور تنباکو به من می گویند
[ترجمه گوگل]پرونده های سال های اولیه درباره کمربند سیاه در کشور توتون و تنباکو کمی توضیح می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. If the Negro was equal in the eyes of the law, the men wearing badges needed glasses.
[ترجمه ترگمان]اگر مرد سیاه در چشمان قانون برابر بود، مردان مدال به عینک نیاز داشتند
[ترجمه گوگل]اگر سیاه پوست در برابر قانون برابر باشد، مردانی که مدالها را پوشانده بودند، عینک نیاز داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. But the arrival of the new Negro teacher suddenly changed things.
[ترجمه ترگمان]اما ورود معلم سیاه پوست جدید ناگهان چیزها را تغییر داد
[ترجمه گوگل]اما ورود معلم تازه سیاهان به طور ناگهانی همه چیز را تغییر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. PipThe Negro cabin boy who loses his mind when abandoned temporarily in the sea.
[ترجمه ترگمان]پسرک سیاه پوستی که فکرش را از دست می دهد که موقتا در دریا رها شده است
[ترجمه گوگل]پسر کابین سیاه پوست که زمانی به طور موقت در دریا رها شده ذهن خود را از دست می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. A solicitation from the United Negro College Fund.
[ترجمه ترگمان]یک درخواست از صندوق کالج سیاه پوست آمریکا
[ترجمه گوگل]یک درخواست از صندوق کالج متحد سیاه پوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. For Spurs guard Vinny Del Negro, who was trying to realign his jump shot, this might have posed a distraction.
[ترجمه ترگمان]به خاطر گارد Spurs، وینی سیاه پوست که سعی داشت jump را خراب کند، این موضوع ممکن بود یک حواس پرتی ایجاد کرده باشد
[ترجمه گوگل]برای تهیهکننده Spurs، ویینی دلم سیاه، که سعی داشت مجددا شلیک کند، ممکن است منحرف کننده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. A Negro was acceptable, even lovable, if he came out only when invited and at other times stayed back.
[ترجمه ترگمان]یک سیاه قابل قبول بود، حتی دوست داشتنی، اگر تنها هنگامی که دعوت می شد بیرون می آمد و در زمان های دیگر باز می ماند
[ترجمه گوگل]یک سیاهپوست قابل قبول بود، حتی دوست داشتنی، اگر او آمد تنها زمانی که دعوت شده و در دیگر زمان ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Sighing like an old Negro cotton-picker, I reclined on the bed and smoked a cigarette.
[ترجمه ترگمان]مثل یک لباس سیاه پوستی کهنه، روی تخت لم دادم و سیگاری کشیدم
[ترجمه گوگل]من مثل یک پیراهن نگونباری بامزه نگاه می کردم، روی تخت خوابیدم و سیگار می کشیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Brains, property and character of the Negro will settle the question of civil rights.
[ترجمه ترگمان]مغز، دارایی و شخصیت کاکا سیاه مساله حقوق مدنی را حل و فصل می کند
[ترجمه گوگل]مغز، اموال و شخصیت سیاه پوست، مساله حقوق مدنی را حل خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. A Negro dies of heart failure, they blame it on racial segregation.
[ترجمه ترگمان]یک کاکا سیاه از شکست قلبی می میرد، آن را روی تبعیض نژادی مقصر می دانند
[ترجمه گوگل]یک سیاهپوست در اثر نارسایی قلب جان خود را از دست می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سیاه پوست (اسم)
ethiopian, ethiop, blackamoor, negro, nigger, boogie, blacky, colored

زنگی (اسم)
negro

کاکا (اسم)
negro

به انگلیسی

• member of a black or dark-skinned african race (anthropology); african-american (derogatory in modern usage)
(anthropology) dark-skinned, black-skinned; of black and dark-skinned african races (derogatory in modern usage)
a negro is someone with black skin; some people find this word offensive.

پیشنهاد کاربران

الزاما معنای کاکاسیاه نمی دهد، واژه ی Negro به زبان اسپانیایی است و به برده ها اطلاق می شد. بعضا حتی به افرادِ سفید پوست و یا لاتین هم گفته می شود. اما در مفهومِ عامِ آن به نحوی به سیاهان اختصاص یافته که حتی خود آنها هم یکدیگر را به این نام خطاب می کنند. سیاسوخته
Negro. بیشتر معنی عامیانه ی کاکاسیاه رو میده. اما در دوران برده داری آمریکا این کلمه لزوما به سیاهانی که بعنوان برده در مزارع پنبه کار میکردن گفته میشد. حتی خوده سیاهان برده در مزارع بعد از چند وقت تمام این توهین هایی که از طرف سفید پوستا به خودشون میدیدند شعرهایی رو ساختن که این جور کلمات مانند nigga, negro و. . . درشون استفاده شدهو در همون مزارع سفیدپوستا میخوندن و در واقع جنبه ی اعتراضی داشت و میشه گفت اولین اجرهای تکستهای رپ از همون مزارع پنبه چیده شد
الزاما معنای کاکاسیاه نمی دهد، از واژه ی Negro که به زبان اسپانیایی است و به برده ها اطلاق می شد، برگرفته شده است. بعضا حتی به افرادِ سفید پوست و یا لاتین هم اطلاق می شود. اما در مفهومِ عامِ آن به نحوی به سیاهان اختصاص یافته که حتی خود آنها هم یکدیگر را به این نام خطاب می کنند. سیاسوخته، سیاه زنگی، زغالی.
کاکاه سیاه معادل چندان جالبی نیست. چرا که کاکا معنی برادر می دهد ولی این واژه سراسر تحقیر است. اما چون این نخستین ترجمه ی این واژه است، همه اصرار دارند که از آن استفاده کنند، درصورتی که اصلا مناسب نیست.
یک کلمه برای شخص سیاه پوست، که معمولاً بی ادبانه تلقی می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما