necrophilia

/ˌnekrəˈfɪliə//ˌnekrəˈfɪliə/

گرایش (به ویژه گرایش شهوانی) به جسد مرده، مرده گرایی، مرده خواهی (necrophilism هم می گویند)
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• erotic attraction to corpses

پیشنهاد کاربران

تمایل داشتن ( بیشتر تمایل جنسی ) به ارتباط بر قرار کردن با آدم هی مرده و اجساد
مرده خواهی
به نظرم ترجمه �مرده خواهی� از �مرده گرایی� رساتر است. زیرا بن واژه �خواه�, با هم خانوادگی �خواهش� و هم معنا بودن با �تمنا� و �طلب�, معنای � گرایش شهوانی به مردگان� را بیشتر می رساند.
مُرده مُرزی = مُرده مُرزیدن ( سکسیدن )
noun
[noncount] : sexual feelings or activities that involve dead bodies


If there was any doubt left, I know for sure now. I’m not into necrophilia…
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما