near the

پیشنهاد کاربران

این کلمه به معانی زیر هست:
نزدیک به، کنار یک چیز، بغل، نزدیک از سمت و سویی.
امیدوارم تونسته باشم به شما کمک کرده باشم، التماس دعا.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما