native file format

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] قالب فایل اصلی . - قالب فایل محلی قالب فایلی که مناسب یک برنامه ی کاربردی است . قالبی که در آن برنامه کاربردی رسم ها و مستندات را به طور عادی ذخیره می کند . اکثر برنامه ها می توانند با فرمان import انواع فایلهای مشابه را به قالب خود تبدیل کنند . اگر می خواهید یک فایل محلی را به انواع فایلهای مشابه دیگر تبدیل کنید . از فرمانهای export یا save as... استفاده کنید.

معنی یا پیشنهاد شما