nand gate


دریچه نقی­ و
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] دریچه ناو . - گیت NAND مدار منطقی که خروجی آن هنگام 1 بودن هر دو ورودی، 0 و در غیر این صورت 1 است . گیت NAND برابر با یک گیت AND، و پس از آن یک گیت NOT است . گیت های NAND بسیار مهم اند . زیرا تمام انواع مدارهای منطقی را می توان با انها ساخت نگاه کنید به JOGIC CIRCUITS .
[برق و الکترونیک] دریچه NAND دریچه نند دریچه منطقی AND که به دنبال آن معکوس کننده ای قرار دارد تا وقتی که همه ی سیگنالهای ورودی 1 هستند خروجی آن 0 منطقی باشد .

معنی یا پیشنهاد شما