nag

/ˈnæɡ//næɡ/

معنی: عیب جو، یابو، نق نقو، اسب پیر و وامانده، اسب کوچک سواری، مرتبا گوشزد کردن، ازار دادن، نق زدن، عیب جویی کردن
معانی دیگر: غر زدن، (کاشی) فیومه گرفتن، آزار دادن، رنجه داشتن، (به ویژه زن) غرغرو، جگر خوار، (قدیمی) اسب کوچک سواری، لاشه اسب، کلته، فاحشه
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: nags, nagging, nagged
(1) تعریف: to bother with constant complaints, demands, or instructions; pester.
مترادف: annoy, badger, beset, harass, hound, importune, pester
مشابه: beleaguer, bother, cavil, chide, harp on, harry, henpeck, pick on, plague

- The children nagged me for ice cream all afternoon.
[ترجمه Exo] بچه ها برای بستنی کل روز رو به من نق زدن
|
[ترجمه ترگمان] بچه ها همه بعد از ظهر برای بستنی به من nagged
[ترجمه گوگل] بچه ها بعد از ظهر من را برای بستنی مینوشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to trouble or make uncomfortable, persistently or recurrently.
مترادف: beset, distress, pain
مشابه: annoy, bother, disturb, perturb, plague, torment, upset, vex

- His arthritis nags him.
[ترجمه ترگمان] arthritis از او نق می زند
[ترجمه گوگل] آرتریت او به او ختم می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to make continual complaints or criticisms; relentlessly offer unsolicited advice.
مترادف: annoy, carp, importune, niggle, pick
مشابه: complain, crab, grouse, grumble

(2) تعریف: to cause persistent anxiety, discomfort, or annoyance (often fol. by at).
مشابه: annoy, pick, tease, upset, worry

- The problem nagged at him so much that he couldn't sleep.
[ترجمه ترگمان] مشکل چنان بود که او نمی توانست بخوابد
[ترجمه گوگل] این مشکل او را به هم ریخت که او نمی توانست بخوابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: naggingly (adv.)
(1) تعریف: the act of nagging.
مترادف: annoyance, harassment
مشابه: agitation, disturbance, irritation

(2) تعریف: one who nags.
مترادف: caviler, faultfinder, niggler, pain
مشابه: bother, nuisance, pest, scold, shrew
اسم ( noun )
• : تعریف: a horse that has little value or has outlived its usefulness.
مترادف: jade
مشابه: hack

جمله های نمونه

1. he tried to palm off his nag as a racehorse
او کوشید که یابوی خود را به عنوان اسب مسابقه قالب کند.

2. Don't nag me like an old woman.
[ترجمه ندا] مثل یه پیرزن غر نزن
|
[ترجمه ترگمان]مثل یک پیرزن به من نق نزن
[ترجمه گوگل]مثل من یک پیرمرد ننویسم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Aunt Molly is a nag about regular meals.
[ترجمه ترگمان]عمه مالی در مورد غذاهای معمولی غر می زند
[ترجمه گوگل]عمه ملی یک نوشیدنی در مورد غذاهای منظم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The suspicion that she was lying continued to nag at me.
[ترجمه ترگمان]شک داشتم که او دروغ گفته بود و مدام به من نق می زد
[ترجمه گوگل]سوء ظن که او دروغ گفت، همچنان به من زل زده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. His wife's a nag who leads him a dog's life .
[ترجمه ترگمان]همسرش اسبی است که زندگی یک سگ را به او می دهد
[ترجمه گوگل]همسرش یک مگس است که زندگی او را هدایت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Don't be such a nag!
[ترجمه Ehsan Hashimi] زیاد غر نزن!!
|
[ترجمه ترگمان]این قدر نق نزن!
[ترجمه گوگل]چنین انفجاری نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Still, one of the assessments continued to nag at me.
[ترجمه ترگمان]با این وجود، یکی از the همچنان به من نق می زد
[ترجمه گوگل]با این حال، یکی از ارزیابی ها به من افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. For the next race he suggested a nag called My Delight.
[ترجمه ترگمان]برای مسابقه بعدی یک اسب به نام Delight من پیشنهاد کرد
[ترجمه گوگل]برای مسابقه بعدی او پیشنهاد یک ناخن به نام من لذت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Now comes a nag to keep it safe.
[ترجمه ترگمان] حالا یه اسب میاد که ازش محافظت کنه
[ترجمه گوگل]در حال حاضر می آید یک ناخن به نگه داشتن آن امن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Imperious, you mount a nag of thirty hands and trample me into the ground.
[ترجمه ترگمان]Imperious، شما اسب کرند را سوار کنید و مرا زیر پا له کنید
[ترجمه گوگل]حقیقتا، شما یک انجیر از سی نفر را به دست می آورید و من را به زمین می اندازید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Look out ! The nag will knock the living daylights out of you.
[ترجمه ترگمان]! مراقب باش اسب ازسر تو برق می زند
[ترجمه گوگل]مراقب باش ! انفجار روزهای زندگی روزمره شما را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Nobody likes to work with a nag.
[ترجمه ترگمان] هیچ کس دوست نداره با اسب کار کنه
[ترجمه گوگل]هیچ کس دوست ندارد با یک نقاشی کار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Don't nag me all day long. (You wouldn't want to be nagged for your inquisitiveness. )Treat me as you would like to be treated.
[ترجمه ترگمان]تمام روز را به من نق نزن ((شما نمی خواهید برای رسیدگی و رسیدگی به خودتان تحت کنترل باشید)با من طوری رفتار کنید که دوست دارید تحت درمان قرار بگیرید
[ترجمه گوگل]تمام روز من را نادیده نگیر (شما نمیخواهید به خاطر سوابق ذهنی خود دچار نگرانی شوید ) به من احترام بگذارید، همانطور که دوست دارید رفتار کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. How often do I have to nag at you to tidy your room?
[ترجمه ترگمان]چند دفعه باید به تو نق بزنم که اتاقت رو مرتب کنی؟
[ترجمه گوگل]چگونه باید بارها و بارها به اتاق خود نگاه کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

عیب جو (اسم)
nag, caviller, criticizer, faultfinder

یابو (اسم)
tit, nag, draft horse, workhorse, outrunner, packhorse, pony

نق نقو (اسم)
nag

اسب پیر و وامانده (اسم)
nag

اسب کوچک سواری (اسم)
nag

مرتبا گوشزد کردن (فعل)
nag

ازار دادن (فعل)
trouble, tease, dun, nag, imp, excruciate, tantalize

نق زدن (فعل)
nag, mewl

عیب جویی کردن (فعل)
impeach, criticize, carp, cavil, find faults, nag, vituperate

به انگلیسی

• remind incessantly (especially of a chore); criticize relentlessly (of a fault or imperfection); pester; bother; be a persistent source of pain or nuisance
one who nags, pest; overworked and worn out horse; pony, small leisure horse
if someone nags you, they keep complaining to you.
if a doubt or suspicion nags at you, it worries you a lot.

پیشنهاد کاربران

gripe, complain
نهیب زدن
اسب کوچک سواری، نق زدن، آزار دادن
علوم نظامی:اسب جوان
کلافه کردن
قر زدن
پیله کردن
نِقیدن :
بجای نِقیدن بیا کمک.

نِقنِقیدن :
واییییییی. بسهههه. چقدر می نِقنِقی برای خودت.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما