برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1690 100 1
شبکه مترجمین ایران

not

/ˈnɑːt/ /nɒt/

معنی: نفی، نه، نه خیر، حرف منفی
معانی دیگر: (پیشوند نفی) نـ، (همراه با واژه های منفی - معنی واژه را وارونه می کند) نه چندان، نه اینکه، پیشوند: پشت، کمر، پشتی، جنوب، جنوبی (پیش از واکه می آید والا: noto-)

بررسی کلمه not

قید ( adverb )
• : تعریف: used to indicate negation, disagreement, refusal, or prohibition.

- You must not open that door.
[ترجمه ترگمان] تو نباید اون در رو باز کنی
[ترجمه گوگل] شما نباید درب را باز کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She's not here.
[ترجمه ترگمان] اون اینجا نیست
[ترجمه گوگل] او اینجا نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه not در جمله های نمونه

1. not a few of the students have cars
شمار دانش آموزانی که اتومبیل دارند کم نیست.

2. not a man but felt it
مردی نبود که آن را احساس نکند.

3. not a minute
نه حتی یک دقیقه

4. not a penny
نه حتی یک شاهی

5. not a single blemish was visible on the victim's body
حتی یک خدشه یا صدمه هم بر بدن مقتول هویدا نبود.

6. not a single fish of all the draft was good for eating
حتی یکی از ماهی‌های درون تور هم به درد خوردن نمی‌خورد.

7. not a single word was uttered
اصلا سخنی گفته نشد.

8. not all human problems have neat solutions
همه‌ی مسایل انسانی راه حل های صاف و ساده ندارند.

9. not all mushrooms are edible
همه‌ی قارچ‌ها خوراکی نیستند.

10. not all workers have belonged to a union by a long chalk
همه‌ی کارگران هرگز عضو اتحادیه نبوده‌اند.

11. not by extenuating or by exaggerating the damages sustained
نه از راه اندک شماری یا بزرگ شماری خسارت وارده

12. not enough money has been appropriated for the construction of the new airport
پول کافی برای ساختن فرودگاه جد ...

مترادف not

نفی (لفظ)
not
نه (لفظ)
none , not
نه خیر (لفظ)
no , not
حرف منفی (لفظ)
not

معنی عبارات مرتبط با not به فارسی

نه حتی یک (عدد و غیره)
اصلا، ابدا، هیچ، بهیچوجه
نه کم، بسیار، خیلی، بسیاری، خیلی ها
هیج، ابدا
زیاد، بسیار
کم نه، خیلی، بسیار
هیچ
چه دخلی دارد، به هیچ طرف مقایسه نیست با
ذره ای باقی نمانده است
به هیچ وجه، اصلا، ابدا، نه حتی یک ذره
هیچ، ابدا
یک کلمه آنهم درست بود
نه چندان دوراز، نزدیک
بمورد، بموقع، درخورمقتضی
کامپیوتر : nand
نه در این نزدیکی ها، دور
...

معنی not در دیکشنری تخصصی

not
[برق و الکترونیک] عملگر منطقی با ویژگی آن که اگر P یک گزاره باشد NOT گزاره P درست است . اگرP نادرست باشد و نادرست است اگر P درست باشد .
[ریاضیات] چنین نیست که، نه
[نساجی] غیر مجاز
[کامپیوتر] دریچه نا ؛ دریچه نقیض
[برق و الکترونیک] مدار نفی منطقی
[ریاضیات] نامساوی با، مخالف با
[ریاضیات] تابع نفی
[کامپیوتر] گیت NOT - مداری منطقی که خروجی آن عکس ورودی اش است : خروجی1 ورودی 0 ، خروجی 0 ورودی 1 ، مدار NOT مدار معکوس کننده نیز نام دارد . زیرا مقدار ورودی خود را معکوس می کند. نگاه کنید به logical circuits .
[برق و الکترونیک] دریچه not معکوس کننده دریچه منطقی که خروجی آنتنها وقتی 1 است که سیگنال ورودی آن 0 باشد و بر عکس .
[برق و الکترونیک] منطق نفی مدار منطقی که در آن ورودی 0 خروجی 1 ایجاد می کند و بر عکس اگر ورودی 1 باشد . خروجی 0 می شود .
[ریاضیات] پیشامد پیوستنی، پیشامد متداخل
[حقوق] غیر قابل انتقال، غیر قابل مذاکره
...

معنی کلمه not به انگلیسی

not
• no; not even; to no degree at all
• if the verb group contains an auxiliary or modal auxiliary, you put not between the auxiliary and the main verb. you use not to make sentences, clauses, or particular words negative. in speech, not is usually shortened to -n't .
• if the verb does not already have an auxiliary, you add `do' in front of not. you use not to make sentences, clauses, or particular words negative. in speech, not is usually shortened to -n't.
• if the main verb is `be', you use not without an auxiliary. you use not to make sentences, clauses, or particular words negative. in speech, not is usually shortened to -n't.
• when not is used with verbs such as `think', `want', and `seem', the negative effect of not belongs to the clause or infinitive that follows the verb. for example, `i don't think she's here' means `i think she's not here'. you use not to make sentences, clauses, or particular words negative. in speech, not is usually shortened to -n't .
• you use not in question tags after a positive statement. you use not to make sentences, clauses, or particular words negative. in speech, not is usually shortened to -n't.
• you use not in questions, for example when you are expressing surprise or annoyance. you use not to make sentences, clauses, or particular words negative. in speech, not is usually shortened to -n't.
• you use not to represent the negative or opposite of a word, group, or clause that has just been used. you use not to make sentences, clauses, or particular words negative. in speech, not is usually shortened to -n't.
• you use not before `all', `every', or `always' to say that there are exceptions to something that is generally true. you use not to make sentences, clauses, or particular words negative. in speech, not is usually shortened to -n't .
• you use the structure not...but when you are contrasting something that is untrue with something that is true.
...

not را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
حتی
نازی
برای منفی کردن جمله است مثل:
I do not have candy
یا
I do not like candy
سید پارسا قلی زاده
بله هست در اصل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی not

کلمه : not
املای فارسی : نوت
اشتباه تایپی : دخف
عکس not : در گوگل

آیا معنی not مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )