برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

not yet

واژه not yet در جمله های نمونه

1. The wound has not yet healed.
[ترجمه ترگمان]جراحت هنوز بهبود نیافته است
[ترجمه گوگل]زخم هنوز شفا نمیدهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This new drug's potency is not yet known.
[ترجمه ترگمان]این قدرت جدید مواد مخدر هنوز شناخته‌نشده است
[ترجمه گوگل]این قدرت جدید دارو هنوز مشخص نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Are u ready for tomorrow?--No, not yet.
[ترجمه ترگمان]برای فردا آماده‌ای؟ نه، هنوز نه
[ترجمه گوگل]آیا فردا آماده هستی؟ نه، نه هنوز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The company does not yet have the global reach of its bigger competitors.
[ترجمه ترگمان]شرکت هنوز دسترسی جهانی به رقبای بزرگ‌تر خود را ندارد
[ترجمه گوگل]این شرکت هنوز در دسترس جهانیان رقبا بزرگ خود نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The ...

معنی کلمه not yet به انگلیسی

not yet
• not at this time, not just now, not to this point in time

not yet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ヴァヒド
نه هنوز
عامر
نه هنوز
عسل
هنوز نه/خیر
محمد بکام
الان نه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی not yet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )