برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

nonsensical

/nanˈsensɪkl̩/ /nɒnˈsensɪkl̩/

معنی: چرند، مزخرف، مهمل، مهمل نما
معانی دیگر: بی معنی، بی چم، یاوه، کتره، جفنگ

بررسی کلمه nonsensical

صفت ( adjective )
مشتقات: nonsensically (adv.)
• : تعریف: making no sense; meaningless; foolish.
متضاد: logical, sane, sensible
مشابه: inane, mindless, ridiculous, silly

واژه nonsensical در جمله های نمونه

1. such nonsensical questions do not need answers
چنین پرسش‌های بی‌معنی پاسخ نمی‌خواهد.

2. Their methods of assessment produce nonsensical results.
[ترجمه ترگمان]روش‌های ارزیابی آن‌ها نتایج مسخره را تولید می‌کند
[ترجمه گوگل]روش های ارزشیابی آنها نتایج بی معنی می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There were no nonsensical promises about reviving the economy.
[ترجمه ترگمان]هیچ وعده nonsensical در مورد احیای اقتصاد وجود نداشت
[ترجمه گوگل]وعده های بی معنی در مورد احیای اقتصاد وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's nonsensical to blame all the world's troubles on one man.
[ترجمه ترگمان]هیچ ایرادی نداره که همه مشکلات دنیا رو به یه مرد ربط بدیم
[ترجمه گوگل]این بی معنی است که همه مشکلات جهان را در یک مرد سرزنش کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Charming, idiotic, nonsensical girls, he used to say.
[ترجمه ترگمان]همیشه می‌گفت جذا ...

مترادف nonsensical

چرند (صفت)
absurd , ridiculous , ludicrous , corny , silly , nonsensical , windy , inept , odd , trashy , inane , unmeaning
مزخرف (صفت)
ludicrous , silly , nonsensical , foolish , trashy , stupid
مهمل (صفت)
bad , neglectful , preposterous , meaningless , nonsensical , unworthy , trashy , otiose
مهمل نما (صفت)
meaningless , nonsensical

معنی عبارات مرتبط با nonsensical به فارسی

نتیجه غیر منطقی بر نمی آید، این دلیل نمیشود

معنی کلمه nonsensical به انگلیسی

nonsensical
• absurd, ridiculous; foolish; meaningless
• something that is nonsensical is stupid or ridiculous.

nonsensical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
بی معنا
مهدی باقری
چرت و مسخره، احمقانه
صادق جباری
غیر معقول، غیر منطقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی nonsensical

کلمه : nonsensical
املای فارسی : ننسنسیکل
اشتباه تایپی : دخدسثدسهزشم
عکس nonsensical : در گوگل

آیا معنی nonsensical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )