برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

nonprofit

/nanˈprɑːfət/ /nanˈprɑːfət/

غیرانتفاعی، ناسودآور، ناسودی

بررسی کلمه nonprofit

صفت ( adjective )
• : تعریف: of a business organization, not established to make a profit.
مشابه: benevolent

- The Japan Society is a nonprofit corporation that sponsors many cultural events as well as language classes and lectures.
[ترجمه ترگمان] جامعه ژاپن یک سازمان غیر انتفاعی است که بسیاری از رویداده‌ای فرهنگی و کلاس‌های زبان و سخنرانی‌ها را حمایت می‌کند
[ترجمه گوگل] انجمن ژاپن یک شرکت غیر انتفاعی است که حامی بسیاری از رویدادهای فرهنگی و همچنین کلاس های زبان و سخنرانی ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه nonprofit در جمله های نمونه

1. nonprofit schools
مدارس غیرانتفاعی (ناسودی)

2. a nonprofit library maintained for public use.
[ترجمه ترگمان]یک کتابخانه غیر انتفاعی که برای استفاده عمومی نگهداری می‌شود
[ترجمه گوگل]یک کتابخانه غیرانتفاعی برای استفاده عمومی استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Despite the challenges, the nonprofit center and its staff have logged numerous success stories, said Glasser.
[ترجمه ترگمان]Glasser گفت که علی‌رغم چالش‌ها، مرکز غیر انتفاعی و کارکنان آن چندین داستان موفق را ثبت کرده‌اند
[ترجمه گوگل]Glasser می گوید: با وجود چالش ها، مرکز غیر انتفاعی و کارکنان آن چندین داستان موفق را ثبت کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Municipal mayors, heads of nonprofit social service agencies, government bureaucrats, contractors and political party officials have all faced charges.
[ترجمه ترگمان]شهرداران شهری، روسای ادارات خدمات اجتماعی غیر انتفاعی، کارمندان دولت، پیمانکاران و مقامات احزاب سیاسی همگی با اتهاماتی روبرو هستند
[ترجمه گوگل]شهرداری شهرداری، سران سازمان های خدمات اجتماعی غیر انتفاعی، بوروکرات های دولتی، پیمانکاران و مسئولان حزب سیاسی همه با اتهامات مواجه هستند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه nonprofit به انگلیسی

nonprofit
• not for profit

nonprofit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

داوود
غیر سود ده
هیمن یوسفی
غیر�سود�طلب
شرل
بی سود
ام تی
بدون سود
مجتبی خانی
بی چشمداشت
بی توقع
بی طمع
REZA
عام النفعه
EXAMPLE: "Sir, you don't have to pay anything to us. Our firm is a non-profit firm'q
�قربان، نیازی نیست که مبلغی پرداخت کنید. شرکت ما یک شرکت عام المنفع است.�
محمد کمالی
non-profit : سود نامحور ( تاسیس برای هدفی غیر از منفعت ) = غیر انتفاعی

for-profit :سود محور ( تاسیس برای کسب منفعت ) - انتفاعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی nonprofit

کلمه : nonprofit
املای فارسی : ننپرفیت
اشتباه تایپی : دخدحقخبهف
عکس nonprofit : در گوگل

آیا معنی nonprofit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )