برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

nonhuman

بررسی کلمه nonhuman

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of human.

واژه nonhuman در جمله های نمونه

1. Hostility towards outsiders is characteristic of both human and non-human animals.
[ترجمه ترگمان]Hostility نسبت به خارجی‌ها یکی از ویژگی‌های انسان و هم حیوانات غیر انسانی است
[ترجمه گوگل]خصومت نسبت به بیگانگان، ویژگی حیوانات انسانی و غیر انسانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some aspects of this immediacy can also be transmitted by our contacts with non-human organisms whose lifespan far exceeds our own.
[ترجمه ترگمان]برخی از جنبه‌های این فوریت را نیز می توان از طریق تماس ما با ارگانیسم‌های غیر انسانی منتقل کرد که طول عمر آن‌ها بسیار فراتر از نیازهای ما است
[ترجمه گوگل]بعضی از جنبه های این مداخله نیز می توانند توسط تماس های ما با موجودات غیر انسانی که طول عمر آنها بیش از خود ما است، انتقال یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Monkey business A legal case in Los Angeles County may have far-reaching implications for the rights of our closest non-human relatives.
[ترجمه ترگمان]تجارت میمون‌ها یک مورد قانونی در شهرستان لس‌آنجلس ممکن است اثرات گسترده‌ای برای حقوق نزدیک‌ترین خویشاوند غیر انسانی ما داشته باشد
[ترجمه گوگل]کسب و کار میمون یک پرونده قانونی در شهر لس آنجلس ممکن است پیامد های گسترده ای برای حقوق نزدیک ترین بستگان غیر انسانی داشته باشد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه nonhuman به انگلیسی

nonhuman
• that which is not a human being, not a person
• not typical of humankind

nonhuman را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahya
اسطوره
$Iran
غیرانسان، غیرانسانی، فاقد خصایل انسانی، غیرخوراکی
محمد حاتمی نژاد
غیر انسانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی nonhuman مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )