برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

nineteen

/ˈnaɪnˈtiːn/ /ˌnaɪnˈtiːn/

معنی: عدد نوزده، نوزده تایی
معانی دیگر: نوزده تا، نوزده عدد، نوزدهمین مرتبه

بررسی کلمه nineteen

اسم ( noun )
(1) تعریف: the number represented by the Arabic numeral 19 and by the Roman numeral XIX.

(2) تعریف: the number that follows eighteen and precedes twenty in the sequence of cardinal numbers.
صفت ( adjective )
• : تعریف: being nineteen in number.

واژه nineteen در جمله های نمونه

1. nineteen days
نوزده روز

2. Perseverance is failing nineteen times and succeeding the twentieth.
[ترجمه ترگمان]استقامت در نوزده بار موفق می‌شود و بعد از بیستم است
[ترجمه گوگل]استقامت 19 بار شکست خورده و موفق شدن بیستم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Perseverance is falling nineteen times and succeeding the twentieth.
[ترجمه ترگمان]مداومت نوزده بار در حال سقوط است و بعد از بیستم
[ترجمه گوگل]پایداری ناپدید می شود و بیست و یکم به پایان می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The book consists of nineteen chapters.
[ترجمه ترگمان]این کتاب شامل نوزده فصل است
[ترجمه گوگل]این کتاب شامل 19 فصل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It was nineteen minutes past seven.
[ترجمه ترگمان]نوزده دقیقه از هفت می‌گذشت
[ترجمه گوگل]این ده دقیقه از هفت سال گذشته بود
[ترجمه شما] ...

مترادف nineteen

عدد نوزده (اسم)
nineteen
نوزده تایی ()
nineteen

معنی کلمه nineteen به انگلیسی

nineteen
• number 19
• numbering 19
• nineteen is the number 19.

nineteen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

♾❤️👑
I'm nineteen years old

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nineteen

کلمه : nineteen
املای فارسی : نینتین
اشتباه تایپی : دهدثفثثد
عکس nineteen : در گوگل

آیا معنی nineteen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )