برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1655 100 1
شبکه مترجمین ایران

news

/ˈnuːz/ /njuːz/

معنی: خبر، اوازه، اخبار
معانی دیگر: نوداد، نوبود، آگهداد، (رادیو و روزنامه و تلویزیون و غیره) اخبار، نودادها، نوبودها، رجوع شود به: newscast

بررسی کلمه news

اسم ( noun )
(1) تعریف: (used with a sing. verb) a report of recent events considered noteworthy, as transmitted through the media.
مترادف: story, tidings
مشابه: account, broadcast, bulletin, dispatch, information, newscast, release, report

(2) تعریف: collectively, the presentation and transmission of such reports by newspapers, radio, television, or other media.
مشابه: media, press

(3) تعریف: people, things, or occurrences that are the subjects of such accounts.
مشابه: scoop

واژه news در جمله های نمونه

1. news and news commentary
خبر و تفسیر خبر

2. news can be transmitted in various ways
خبرها را می‌توان از چندین راه فرستاد.

3. news from the highest quarters
خبر واصله از بالاترین مراجع

4. news is one of the perishable things that can lose its value by delay
خبر یکی از چیزهای ناپایایی است که در اثر تاخیر ارزش خود را از دست می‌دهد.

5. news of great moment
اخبار پر اهمیت

6. news of local interest
خبرهایی که از نظر محلی جالب توجه‌اند

7. news of the german's retreat filtered through the labor camp
خبر عقب نشینی آلمان‌ها در سر تا سر اردوگاه کار اجباری رخنه کرد.

8. news report
گزارش اخبار

9. a news analyst
تحلیل‌گر اخبار

10. a news commentary with a definite anti-government slant
یک تفسیر سیاسی با محتوای کاملا ضد دولتی

11. a news roundup
خلاصه‌ی اخبار امروز (کوتهوار آگهدادهای روز)

12. a news weekly
هفته نامه‌ی خبری

13. bad news
خبر بد

...

مترادف news

خبر (اسم)
account , report , news , announcement , information , word , narration , notification , advice , notice , advertisement , manifest , predicate
اوازه (اسم)
bruit , news , air , reputation , buzz , fame , hearsay , renown
اخبار (اسم)
assertion , news , information

معنی عبارات مرتبط با news به فارسی

بنگاه خبرگزاری، آژانس خبری (مانند رویتر)
(انگلیس) رجوع شود به: newsdealer، روزنامه فروش، خبرگزار
رجوع شود به: press conference، مصاحبه و کنفرانس مطبوعاتی
کاغذروزنامه
(معمولا توسط دولت یا موسسات بزرگ) اعلام خبری، اطلاعیه، آگهداد
اطاق روزنامه خوانی
رجوع شود به: news agency
جایگاه فروش روزنامه
روزنامه فروش
خبرنگار
مژده خبر خوش
رساندن یا ابلاهخبر
اگر کسی بی سر و صدا با شد معلوم است خوب کار می کند

معنی news در دیکشنری تخصصی

news
[برق و الکترونیک] اخبار
[زمین شناسی] ستون خبری
[سینما] دوربین خبری
[سینما] فیلم خبری تلویزیونی
[سینما] فیلم خبری و گزارشی
[سینما] فیلم خبری
[سینما] فیلم گزارشی - فیلم خبری سینمایی - سبک خبری - فیلم خبری
[سینما] فیلم خبری
[سینما] فیلمپایه (ویژه فیملهای ) خبری
[سینما] دوربین خبری
[سینما] فیلم خبری

معنی کلمه news به انگلیسی

news
• report of recent events; information about previously unknown facts; people or events that are currently of interest
news agency
• agency that collects and distributes news to newspapers (and television stations, etc.)
• a news agency is an organization which collects news stories from all over the world and sells them to newspapers and television and radio stations.
news broadcast
• transferring of the news of the day by radio or television
news broadcaster
• one who gathers and reports news on television
news conference
• meeting where information is given to reporters
• a news conference is the same as a press conference; used in american english.
news edition
• edition containing the news
news editor
• person who edits the news for newspapers (or radio/television stations, etc.)
news feed
• flow of news, supply of ongoing updates of a newsgroup on the internet
news flash
• hot and/or brief newsworthy item
news item
• item in a newspaper
news network
• network that reports the news to the public (via television, radio, etc.)
news section
• section in a newspaper that contains the news (as opposed to the entertainment section or any other section)
news server
• newsgroup server, computer which holds the latest messages in newsgroups on the internet
news stand
• a news-stand is a movable stand or st ...

news را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی موسوی
no news is good news: بی خبری خوش خبریست
tinabailari
we were having lunch when we heard the news
داشتیم ناهار میخوردیم که اخبار را شنیدیم
💉💉
243635634
Report of events or happening
Dark Light
The word's true origin is unknown, but it existed in the Middle Scots period. News: The word news has been claimed to be an acronym of the four cardinal directions (north, east, west, and south). However, old spellings of the word varied widely (e.g., newesse, newis, nevis, neus, newys, niewes, newis, nues, etc.).


اخبار - خبر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی news

کلمه : news
املای فارسی : نیوز
اشتباه تایپی : دثصس
عکس news : در گوگل

آیا معنی news مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )