برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

nerve cell

/ˈnɝːvˈsel/ /nɜːvsel/

رجوع شود به: neuron

بررسی کلمه nerve cell

اسم ( noun )
• : تعریف: a neuron.

واژه nerve cell در جمله های نمونه

1. Those signals are carried from nerve cell to nerve cell by chemical messengers called neurotransmitters.
[ترجمه ترگمان]آن سیگنال‌ها از سلول‌های عصبی به سلول عصبی بوسیله قاصدان شیمیایی به نام انتقال‌دهنده‌های عصبی حمل می‌شوند
[ترجمه گوگل]این سیگنال ها از سلول عصبی به سلول عصبی توسط فرستنده های شیمیایی به نام انتقال دهنده های عصبی حمل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Is there a gene for each nerve cell?
[ترجمه ترگمان]ژن برای هر سلول اعصاب هست؟
[ترجمه گوگل]آیا ژن برای هر سلول عصبی وجود دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These branching, tapering processes of the nerve cell, as a rule, conduct impulses toward the cell body.
[ترجمه ترگمان]این شاخه‌ها، فرآیندهای tapering سلول عصبی را به عنوان یک قانون هدایت می‌کنند، ایمپالس‌ها را به سمت بدن سلول هدایت می‌کنند
[ترجمه گوگل]این فرآیندهای انعکاسی، تشدید سلول عصبی، به عنوان یک قاعده، موجب حرکت به سمت سلول بدن می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The animals were sacrificed 60min later and optic nerve cell suspensions were prepared as previously described.
...

معنی کلمه nerve cell به انگلیسی

nerve cell
• cell which is part of the nervous system, neuron

nerve cell را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SSB 💫
سلول عصبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی nerve cell

کلمه : nerve cell
املای فارسی : نرو سلول
اشتباه تایپی : دثقرث زثمم
عکس nerve cell : در گوگل

آیا معنی nerve cell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )