برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1541 100 1
شبکه مترجمین ایران

neaten

/ˈniːtən/ /ˈniːtən/

(معمولا با: up) تمیز و مرتب کردن، آراسته کردن، تروتمیز کردن

بررسی کلمه neaten

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: neatens, neatening, neatened
• : تعریف: to make neat; put in order (sometimes fol. by up).
مشابه: tidy

واژه neaten در جمله های نمونه

1. She's careful to neaten her desk before she leaves in the evening.
[ترجمه ترگمان]مراقب باش که قبل از رفتنش، میزش را مرتب کند
[ترجمه گوگل]او مراقب باشید تا قبل از اینکه او را در شب برگردانید، میز خود را نپوشانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Could you neaten up those bookshelves, please?
[ترجمه ترگمان]میشه اون قفسه‌های کتاب رو پیدا کنی، لطفا؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید قفسه های کتاب را نابود کنید، لطفا؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Neaten outer edge of bias strip or turn under raw edge.
[ترجمه ترگمان]کناره بیرونی bias یا زیر لبه raw قرار دارد
[ترجمه گوگل]لبه بیرونی نوار غیر محرمانه یا لبه خام را روشن کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As it cooks, neaten the sides with a spatula to build up a deep, straight edge.
[ترجمه ترگمان]وقتی که آشپزی می‌کند، با یک چاقوی spatula، یک لبه صاف و صاف را می‌سازد
[ترجمه گوگل]همانطور که آشپزی می کند، طرفین را با یک حیاط خلوت نمی کند تا یک لبه عمیق و راست را بسازد
[ترجمه ...

معنی کلمه neaten به انگلیسی

neaten
• organize, arrange, tidy, make neat

neaten را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسعود رنجبر
Neaten فعل کلمه Neat میباشد و این فعل معمولا با حرف اضافه up می اید و ب معنی قراردادنبه ترتیب و نظم )مرتب کردن ) و بمعنی تمیز و اراسته صاف و صوف کردن خودمونه
و در بالا بدون up هم امده که معنای مرتب کردن دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی neaten

کلمه : neaten
املای فارسی : نیتن
اشتباه تایپی : دثشفثد
عکس neaten : در گوگل

آیا معنی neaten مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )