برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

nazism

/ˈnɑːˌzɪzəm/ /ˈnɑːtsɪzəm/

معنی: اصول نازی
معانی دیگر: naziism اصول نازی

واژه nazism در جمله های نمونه

1. The new Nazism is resurging in some places in Germany.
[ترجمه ترگمان]نازیسم جدید در برخی مکان‌ها در آلمان به رسمیت شناخته می‌شود
[ترجمه گوگل]نازیسم جدید در بعضی از نقاط آلمان بازسازی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He joined the French resistance to combat Nazism, editing an underground newspaper, Combat.
[ترجمه ترگمان]او به مقاومت فرانسه برای مبارزه با نازیسم، ویرایش یک روزنامه زیرزمینی، مبارزه پیوست
[ترجمه گوگل]او به مقاومت فرانسه برای مبارزه با نازیسم پیوست و یک روزنامه زیرزمینی مبارزه را ویرایش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The rise of Nazism in 193led to a fifth wave of Aliyah, and the Jews in the region increased from 11% of the population in 1922 to 30% by 1940.
[ترجمه ترگمان]افزایش نازیسم در ۱۹۳ میلادی منجر به موج پنجم الیا و یهودیان منطقه از ۱۱ درصد جمعیت در سال ۱۹۲۲ تا ۳۰ درصد در سال ۱۹۴۰ افزایش یافت
[ترجمه گوگل]ظهور نازیسم در 193 میلادی به موج پنجم علی، و یهودیان در منطقه از 11 درصد جمعیت در سال 1922 به 30 درصد در سال 1940 افزایش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Any man or State who against Nazis ...

مترادف nazism

اصول نازی (اسم)
nazism

معنی کلمه nazism به انگلیسی

nazism
• (history) principles and methods of the nazis, doctrines of german national socialists, belief that the aryan race is superior to all other races (especially races of color) and that genocide is justifiable
allied victory over nazism
• defeat of nazi germany and it's allies by the allied nations (britain, france, the soviet union and the united states)
neo nazism
• new political movement which has renewed support for nazism (german socialist dictatorship)

nazism را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی nazism

کلمه : nazism
املای فارسی : نازیسم
اشتباه تایپی : دشظهسئ
عکس nazism : در گوگل

آیا معنی nazism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )