برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1429 100 1

natural number

/ˈnæt͡ʃərəlˈnəmbər/ /ˈnæt͡ʃrəlˈnʌmbə/

(ریاضی) عدد طبیعی، عدد صحیح و مثبت، عددطبیعی

بررسی کلمه natural number

اسم ( noun )
• : تعریف: any positive integer.

واژه natural number در جمله های نمونه

1. In the following, small letters represent natural numbers and capital ones, finite sets of natural numbers.
[ترجمه ترگمان]در ادامه، حروف کوچک اعداد طبیعی و اعداد حقیقی، مجموعه‌های متناهی از اعداد طبیعی را نشان می‌دهند
[ترجمه گوگل]در زیر، حروف کوچک نشان دهنده اعداد طبیعی و اعداد بزرگ هستند، مجموعه های محدودی از اعداد طبیعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Input: The user wilfully inputs a natural number from the keyboard.
[ترجمه ترگمان]ورودی: کاربر به عمد یک عدد طبیعی از صفحه‌کلید وارد می‌کند
[ترجمه گوگل]ورودی: کاربر به طور واضح یک شماره طبیعی از صفحه کلید وارد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Then we say that for any other natural number, that fibonacci number is the sum of the previous two fibonacci numbers.
[ترجمه ترگمان]سپس ما می‌گوییم که برای هر عدد طبیعی دیگر، عدد fibonacci مجموع دو عدد fibonacci قبلی است
[ترجمه گوگل]سپس ما می گوییم که برای هر عدد طبیعی دیگر، تعداد فیبویت مجموع دو رقم قبلی قبلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The natural number is not bad mark is an odd number, even numb ...

معنی natural number در دیکشنری تخصصی

natural number
[ریاضیات] عدد طبیعی
[ریاضیات] تجزیه ی عدد طبیعی
[ریاضیات] عدد طبیعی نااستاندارد، عدد طبیعی غیر استاندارد
[ریاضیات] عدد طبیعی نا استاندارد

natural number را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی natural number
کلمه : natural number
املای فارسی : ناترال نامبر
اشتباه تایپی : دشفعقشم دعئذثق
عکس natural number : در گوگل

آیا معنی natural number مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )