برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

natural increase

واژه natural increase در جمله های نمونه

1. Population grew both as a result of natural increase of continued immigration.
[ترجمه ترگمان]جمعیت در نتیجه افزایش طبیعی مهاجرت فزاینده شد
[ترجمه گوگل]جمعيت هر دو به علت افزايش طبيعي مهاجرت ادامه يافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The third chapter is related to the natural increase of the population in West Han Dynasty.
[ترجمه ترگمان]فصل سوم مربوط به افزایش طبیعی جمعیت در دودمان هان غربی است
[ترجمه گوگل]فصل سوم مربوط به افزایش طبیعی جمعیت در سلسله غرب هان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Consequently, the rate of natural increase dropped from eight to four per 1000 over the decade.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه، نرخ رشد طبیعی از ۸ به ۴ در هر ۱۰۰۰ در طی یک دهه کاهش‌یافته است
[ترجمه گوگل]در نتیجه، میزان افزایش طبیعی در طول دهه از هشت تا چهار در 1000 کاهش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. And natural increase will be the main cause of that growth, not migration from rural areas.
[ترجمه ترگمان]و افزایش طبیعی علت ...

معنی کلمه natural increase به انگلیسی

natural increase
• internal growth, rate of population growth by childbirth

natural increase را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی natural increase مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )