برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

nativism

/ˈneɪtɪˌvɪzəm/ /ˈneɪtɪˌvɪzəm/

سیاست ترجیح بومیان بر مهاجران، بومی گرایی، باز جان بخشی و حفظ فرهنگ بومی، مساعدت با بومیان، بومی پرستی

بررسی کلمه nativism

اسم ( noun )
مشتقات: nativistic (adj.), nativist (n.)
• : تعریف: the practice that favors and preserves the interests of natives over those of more recent settlers.

واژه nativism در جمله های نمونه

1. "West centralism" and "Nativism" are two opposite orientation in the development of higher education under the context of globalization.
[ترجمه ترگمان]\"centralism غربی\" و \"nativism\" دو جهت مخالف در توسعه آموزش عالی تحت شرایط جهانی شدن هستند
[ترجمه گوگل]مرکزیسم غرب و ناسیونالیسم، دو جهت متضاد در توسعه آموزش عالی در قالب جهانی شدن هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The nativism and specialization of Chinese market industry are preconditions for China to compete with developed countries in this field, while t. . .
[ترجمه ترگمان]تخصص و تخصص صنعت بازار چین پیش‌شرط شرکت‌های چینی در رقابت با کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه است، در حالی که نه
[ترجمه گوگل]ظهور و تخصص صنعت صنعت چین پیش شرطی برای چین است تا با کشورهای توسعه یافته در این زمینه رقابت کند، در حالی که T
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Nativism is the rational selection for the third sector on the view of relationship between government and the third sector.
[ترجمه ترگمان]nativism انتخاب منطقی برای بخش سوم در دیدگاه رابطه بین دولت و بخش سوم است
[ترجمه گوگل]ناسیونالیزم انتخاب منطقی برای بخش سوم با توجه به رابطه بین دولت و بخش سوم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه nativism به انگلیسی

nativism
• superior attitude of natives toward newcomers; philosophical idea that all ideas are inborn

nativism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
فطری نگری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی nativism

کلمه : nativism
املای فارسی : نتیویسم
اشتباه تایپی : دشفهرهسئ
عکس nativism : در گوگل

آیا معنی nativism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )