برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

native

/ˈneɪtɪv/ /ˈneɪtɪv/

معنی: بچه، تنی، بومی، اهلی، محلی
معانی دیگر: سرشتی، نهادی، مادرزادی، غیراکتسابی (در برابر: اکتسابی acquired)، فطری، ذاتی، وابسته به محل یا پرگیر بخصوص، زاده ی، (زبان) مادری، ساده، طبیعی، بی شایبه، بی تصنع، ناب، سره، خلص، خالص، بی ریا، (در لسان سیاحان و غیره) سیاهپوست، سرخپوست، (ستاره خوانی) کسی که در برج بخصوصی به دنیا آمده است

بررسی کلمه native

صفت ( adjective )
(1) تعریف: being the place of birth or origin.
متضاد: exotic, nonnative
مشابه: aboriginal, home, natal, original

- his native land
[ترجمه Selin] سرزمین مادری اش
|
[ترجمه ترگمان] سرزمین مادری او
[ترجمه گوگل] سرزمین مادری خود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: originating with a person at birth; natural.
مترادف: inborn, inherent, innate
متضاد: acquired
مشابه: congenital, familial, genetic, hereditary, inherited, intrinsic, natural

- native intellect
[ترجمه ترگمان] هوش بومی
[ترجمه گوگل] عقل بومی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: belonging to a person or persons because of the place or situation of their birth.
مترادف: aboriginal, indigenous
...

واژه native در جمله های نمونه

1. native gold
زر ناب

2. native industries
صنایع بومی

3. native intelligence
هوش فطری

4. native languages were relegated to a lower plane than latin
برای زبان‌های بومی رتبه‌ی کمتری قائل بودند تا زبان لاتین.

5. native plants
گیاهان بومی

6. native stones
سنگ‌های محلی

7. native women poising baskets full of fruits on their heads crossed the river
زن‌های بومی در حالی که سبد پر از میوه روی سرخود حمل می‌کردند از رودخانه عبور کردند.

8. a native of kerman
زاده‌ی کرمان

9. a native speaker of english
کسی که زبان مادری او انگلیسی است

10. fierce native tribes
قبایل بومی خونخوار

11. her native land
زادبوم او

12. his native talents
استعدادهای مادرزادی او

13. my native language is persian
زبان مادری من فارسی است.

14. the native population had been wasted by epidemics and famine
...

مترادف native

بچه (اسم)
native , fellow , baby , child , kid , infant , chick , cub , bairn , chicken , brood , calf , chit , whelp
تنی (صفت)
native , own , somatic
بومی (صفت)
aboriginal , native , indigenous , endemic , domestic , vernacular , aborigine , autochthonous
اهلی (صفت)
native , domestic , aborigine , tame
محلی (صفت)
native , vernacular , territorial , autochthonal , local , residential , autochthonous

معنی عبارات مرتبط با native به فارسی

سرخپوست، امریکایی آغازین
بوم زاد، متولد محل، بومی
زبان بومی
(امریکا) کاندیدای محلی برای مقام فدرال یا نمایندگی کنگره

معنی native در دیکشنری تخصصی

native
[کامپیوتر] محلی ، بومی 1. طراحی شده برای محیط سخت افزاری یا نرم افزاری ویژه ای . 2. داشتن دستورالعمل های ماشین ،به جای دستور العمل هایی که باید توسط یک برنامه تفسیر شود .
[نساجی] طبیعی
[زمین شناسی] آسفالت طبیعی ، قیر مایع یا نیمه مایع
[کامپیوتر] کد اصلی .
[کامپیوتر] کامپایلر اختصاصی .
[صنایع غذایی] ساختمان طبیعی پروتئین : حالت طبیعی پروتئین در سلول زنده پروتئین یکه در حالت طبیعی است و میتواند عمل طبیعی خود را انجام دهد.
[کامپیوتر] قالب فایل اصلی . - قالب فایل محلی قالب فایلی که مناسب یک برنامه ی کاربردی است . قالبی که در آن برنامه کاربردی رسم ها و مستندات را به طور عادی ذخیره می کند . اکثر برنامه ها می توانند با فرمان import انواع فایلهای مشابه را به قالب خود تبدیل کنند . اگر می خواهید یک فایل محلی را به انواع فایلهای مشابه دیگر تبدیل کنید . از فرمانهای export یا save as... استفاده کنید.
[آب و خاک] چراگاه گیاهان بومی
[زمین شناسی] آب زیرزمینی طبیعی
[زمین شناسی] آهن طبیعی،آهن خالص
[کامپیوتر] زبان طبیعی ، زبان اختصا ...

معنی کلمه native به انگلیسی

native
• someone who is indigenous; resident of a certain place from the time of birth
• of or pertaining to one's place of birth; existing at birth, inborn, inherent, natural; local, coming from a certain place
• your native country is the one where you were born.
• a native of a country or region is someone who was born there. count noun here but can also be used as an attributive adjective. e.g. ...native britons.
• a native is someone who was born or lives in a non-western country and who belongs to the race or tribe that forms the majority of its inhabitants.
• your native language is the language that you learned to speak as a child.
• animals or plants that are native to a region grow there naturally and have not been brought there; a formal use.
native american
• pertaining to american indians, of the indigenous peoples of north and south america
• native americans are people from any one of the many tribes which were already living in north america before europeans arrived there.
native born israeli
• person who was born in israel, one who is native to israel
native country
• country of origin, country where one was born
native customs
• traditions which are specific to a certain location
native land
• country one was born and raised in
native language
• mother tongue, language one grew up speaking
native speaker
• person who grew up speaking the language
• a native speaker of a language is someone who speaks that language as their first language rather than having learnt it as a foreign language.
native tongue
• mo ...

native را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین
مادرزادی
Abolhasan
مادری _مادر زادی
reyhan
بومی
ashkan
مادری، بومی و محلی .مثلا :native language زبان مادری
محمد دهقان
اختصاصی
مخصوص
مخصوص به خود
Sarina
بومی یک جا
Sarina
بومی یک جا
tinabailari
محلی ، بومی
Spanish is Diego's native language
اسپانیایی زبان محلی دیگو است 🔵🔵🔵
فاطمه
a place that you born and originally you are from there
tinabailari
بومی
English is not my native language
انگلیسی زبان بومی من نیست 🔚🔚🔚

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی native

کلمه : native
املای فارسی : نیتیو
اشتباه تایپی : دشفهرث
عکس native : در گوگل

آیا معنی native مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )