برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1582 100 1
شبکه مترجمین ایران

narrow

/ˈneroʊ/ /ˈnærəʊ/

معنی: کم پهنا، دراز و باریک، ضیق، محدود، باریک، تنگ، کوته فکر، باریک شدن، محدود کردن، خرد شدن، خرد کردن، خرد ساختن، باریک کردن
معانی دیگر: کم عرض، معدود، ناچیز، اندک، انگشت شمار، ناگسترده، کوته بین، تنگ نظر، متعصب، متعصبانه، کوته فکرانه، کوته بینانه، موشکاف، دقیق، موشکافانه، باریک بینانه، پر مخاطره، باریک کردن یا شدن، محدود کردن یا شدن، باریک بینانه کردن یا شدن، ناگسترده کردن یا شدن، (جمع) آبراه تنگ، دریای باریک (میان دو خشکی)، تنگه، تنگابه، تنگ دریا، کساد، کم فعالیت، (قیمت) کم نوسان، (خوراک دام) پر پروتئین (کم چربی) (در برابر: پر چربی و پر نشاسته wide)، (محلی) خسیس، خست آمیز، (آواشناسی - برخی واکه ها) تنیده، سخت، تنگراهه، کوره راه

بررسی کلمه narrow

صفت ( adjective )
حالات: narrower, narrowest
(1) تعریف: having little breadth or width.
مترادف: slender, slight, thin
متضاد: broad, wide
مشابه: fine, limited, little, slim, spare, tapered

- The streets of the old village are narrow, and cars are not allowed.
[ترجمه ستایش] خیابان های روستای قدیمی تنگ است و ورود با ماشین مجاز نیستک
|
[ترجمه kosar] خیابان های روستای قدیمی تنگ هستند و ماشین ها نمیتوانند وارد شوند
|
[ترجمه دکتر حبیبی راد(مدرس دانشگاه)] خیابان های روستای قدیمی، باریک هستند، و ماشین ها مجاز نیستند.|
[ترجمه ترگمان] خیابان‌های دهکده قدیمی باریک است و ماشین‌ها مجاز نیستند
[ترجمه گوگل] خیابان های روستای قدیمی تنگ هستند و اتومبیل ها مجاز نیستند
[ترجمه شما] ...

واژه narrow در جمله های نمونه

1. narrow alleys
کوچه های تنگ

2. narrow bounds
مرزهای ناگسترده،محدودیت های زیاد

3. narrow gauge railway
خط آهن دارای ریل‌های نزدیک به هم،خط‌آهن باریک

4. narrow hipped
لاغر سرین،لاغر میان

5. narrow individual
آدم کوته بین

6. narrow leaved
باریک برگ،دارای برگ‌های باریک

7. narrow natural resources
منابع طبیعی محدود

8. narrow pipes clog up easily
لوله‌های باریک زود می‌گیرند.

9. narrow sidewalks
پیاده روهای باریک

10. narrow stakes to hold up tomato bushes
تیرچه‌های باریک برای نگهداری بته‌های گوجه‌فرنگی

11. narrow (or close or near) squeak
(عامیانه) فرار پرمخاطره،عبور از تنگنا،قبول شدن (یا تصویب شدن وغیره) با اشکال زیاد

12. narrow down
منحصر یا محدود کردن،معدود کردن

13. a narrow blacktop leads to the cottage
جاده‌ی باریک و آسفالته‌ای به کلبه منتهی می‌شود.

14. a narrow escape
...

مترادف narrow

کم پهنا (اسم)
narrow
دراز و باریک (صفت)
narrow , lanky , weedy
ضیق (صفت)
stingy , tight , narrow , niggardly
محدود (صفت)
definite , adjacent , adjoining , moderate , limited , finite , confined , narrow , bounded , defined , terminate , determinate , limitary , parochial , straightlaced , straitlaced
باریک (صفت)
delicate , tender , narrow , thin , capillary , strait , fragile , reedy , slender , tenuous , linear , thready , gracile
تنگ (صفت)
close , tight , narrow , thick-set , fleshing , scarce
کوته فکر (صفت)
narrow , dogmatic , narrow-minded , illiberal , provincial , low-minded
باریک شدن (فعل)
taper , narrow , funnel , ribbon
محدود کردن (فعل)
curb , demarcate , border , bound , limit , fix , narrow , terminate , determine , define , dam , stint , restrict , confine , delimit , circumscribe , compass , gag , straiten , cramp , delimitate , impale
خرد شدن (فعل)
abate , diminish , wane , dwindle , slacken , relent , pass off , shrink , crush , decrease , lessen , decline , remit , narrow , flag , lower , de-escalate , crack up , depopulate , relax , fall away , grow away , grow down , pink , shrink away
خرد کردن (فعل)
abate , diminish , mitigate , grind , squelch , minify , smash , chop , reduce , decrease , lessen , exterminate , eliminate , narrow , hash , fragment , fritter , annihilate , extenuate , shatter , shiver , crash , de-escalate , break to pieces , disintegrate , mash , comminute , mince , mangle , cut down , fragmentize , demolish , hack , fractionalize , pestle , steamroller
خرد ساختن (فعل)
abate , diminish , dwindle , mitigate , minify , reduce , decrease , lessen , turn down , bate , curtail , damp down , decompress , narrow , extenuate , de-escalate , impair
باریک کردن (فعل)
narrow , slenderize , straiten

معنی عبارات مرتبط با narrow به فارسی

تنگدستی، تهیدستی، تنگی، سختی، فاقه
منحصر یا محدود کردن، معدود کردن
تنگ چشم
راه آهن کم پهنا (که از حد معمول بین المللی یعنی 143/5 سانتیمتر باریکتر است)
کاذی باریک، نوار قیطان
سر باریک
باریک برگ
نظر تنگی، کوتع نظری، کوتع فکری، تعصب
کوته فکر، خرد اندیش، متعصب، کوته فکرانه، خرداندیشانه، کوتاه نظر، بدون سعه نظر، دهاتی
از روی نظر تنگی، کوته نظرانه، با فکر محدود، متعصبانه
دهن باریک
گردن باریک
(عامیانه) فرار پرمخاطره، عبور از تنگنا، قبول شدن (یا تصویب شدن وغیره) با اشکال زیاد

معنی narrow در دیکشنری تخصصی

narrow
[برق و الکترونیک] باریک
[زمین شناسی] تنگبار قسمتی از بستر یک رودخانه یا یک دره و یا یک معبر که تنگ و باریک باشد
[ریاضیات] دقیق، باریک، کم عرض، باریک کردن، کم کردن
[پلیمر] باریک
[سینما] زاویه باریک
[عمران و معماری] دوربین با زاویه باریک
[سینما] عدسی با زاویه بسته / عدسی با زاویه پذیرش بسته
[زمین شناسی] عدسی زاویه باریک
[برق و الکترونیک] باند باریک
[برق و الکترونیک] محور باند باریک جهت فازوری که جهت کلی رنگ شمایی اصلی را در سیگنال تلویزیونی رنگی مشخص می کند پهنای باند آن از 0 تا 0/5 مگاهرتز است .
[شیمی] صافی فلزات باریک
[برق و الکترونیک] مدولاسیون فرکانس باند باریک
[برق و الکترونیک] مدولاسیون باند باریک
[برق و الکترونیک] فیلتر میان گذر باند باریک
[برق و الکترونیک] دیود پایه باریک

معنی کلمه narrow به انگلیسی

narrow
• make narrow, limit, restrict; contract, lessen in width, taper
• tight, strait; reduced; narrow-minded; not wide
• narrow place (valley, mountain pass, etc.); narrow passage
• something that is narrow has a very small distance from one side to the other.
• if something narrows, it becomes less wide.
• if you narrow your eyes or if your eyes narrow, you almost close them.
• if you narrow the difference between two things or if they narrow, it becomes smaller.
• if you have a narrow victory, you just succeed in winning.
• if you have a narrow escape, something unpleasant nearly happens to you.
• if someone's ideas or beliefs are narrow, they are concerned with only a few aspects of a situation and ignore other aspects.
• if you narrow something down, you reduce it to a smaller number.
narrow an argument down
• define an argument clearly
narrow circle
• limited society
narrow circumstances
• poverty, indigence
narrow down
• reduce, limit
narrow escape
• close call, near miss, miraculous rescue, escape with very little time to spare
narrow gaps
• make the openings smaller; small openings
narrow majority
• small majority, majority with a number of votes that is not much greater than that of the minority
narrow minded
• having a limited perspective, prejudiced
• if someone is narrow-minded, they are unwilling to consider new ideas or opinions.
narrow minded attitude
• state of not being open to new ideas
narrow minded behavior
...

narrow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

R.Y
مخالف:shallow
محدثه مُلائی
[حقوق]مضیّق، محدود
برای مثال برای تفسیر مضیّق از قوانین از عبارت Narrow interpretation بهره می گیریم.
tina
A light narrow boat
محدثه فرومدی
کم شدن، کاهش یافتن
kosar
تنگ
ریحانه د
کوته قکری
باریک بینی
H
کلمه narrow یعنی تنگ
مثال
Narrow alley
کوچه ی تنگ
Zahra
باریک، کم پهنا
Farhood
The poll shows that the government is leading by the narrowest of margins

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی narrow

کلمه : narrow
املای فارسی : نررو
اشتباه تایپی : دشققخص
عکس narrow : در گوگل

آیا معنی narrow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )