برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1399 100 1

naivete

/naˌivəˈteɪ/ /naˌivəˈteɪ/

معنی: بی ریایی
معانی دیگر: naivety سادگی، خام دستی

واژه naivete در جمله های نمونه

1. he has the naivete of a child
او ساده لوحی یک طفل را دارد.

2. His Toshi is a heroic character whose naivete and haunted past are shed in this exceedingly likable coming-of-age story.
[ترجمه ترگمان]توشی یک شخصیت قهرمانی است که سادگی و haunted در این عصر دوست‌داشتنی و دوست‌داشتنی در حال رخ دادن است
[ترجمه گوگل]Toshi او یک شخصیت قهرمانانه است که در این داستان بی نظیر از دوران طفولیت نابغه و گذشته اش خالی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I saw your smiling mask, pretending naivete, no matter what is goody - goody.
[ترجمه ترگمان]من چهره خندان تو را دیدم، به سادگی تظاهر می‌کردم، مهم نیست که چه چیز خوبی است
[ترجمه گوگل]من ماسک لبخند را دیدم، تظاهر به ساده لوح، مهم نیست که چه خوب است - باصفا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Naive, perhaps, but whom did her naivete harm?
[ترجمه ترگمان]شاید Naive، اما سادگی او به چه کسی آسیب رسانده بود؟
[ترجمه گوگل]شاید ساده لوحانه باشد، اما خدایی که نادیده گرفت، آسیب دید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف naivete

بی ریایی (اسم)
sincerity , naivety , trueness , naivete

naivete را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
خام دستي
روانشناسي(سادگي)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی naivete
کلمه : naivete
املای فارسی : نیوت
اشتباه تایپی : دشهرثفث
عکس naivete : در گوگل

آیا معنی naivete مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )