برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

Natural selection

/ˈnæt͡ʃərəlsəˈlekʃn̩/ /ˈnæt͡ʃrəlsɪˈlekʃn̩/

(فرگشت داروینی) گزین طبیعی، انتخاب طبیعی، فلسفه انتخاب اصلح در طبیعت

بررسی کلمه Natural selection

اسم ( noun )
• : تعریف: a natural process of evolution in which the organisms that are best adapted to their environment survive and are able to reproduce, while those that are weak leave fewer or no offspring. (See survival of the fittest).
مشابه: selection

واژه Natural selection در جمله های نمونه

1. Natural selection is a key element of Darwin's theory of evolution.
[ترجمه ترگمان]انتخاب طبیعی عنصر کلیدی نظریه تکامل داروین است
[ترجمه گوگل]انتخاب طبیعی یک عنصر کلیدی از نظریه تکامل داروین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Natural selection ensures only the fittest survive to pass their genes on to the next generation.
[ترجمه ترگمان]انتخاب طبیعی فقط the را تضمین می‌کند تا ژن‌های خود را به نسل بعدی منتقل کنند
[ترجمه گوگل]انتخاب طبیعی تضمین می کند تنها مناسب ترین زنده ماندن برای انتقال ژن خود را به نسل بعدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The theory of natural selection was first propounded by Charles Darwin.
[ترجمه ترگمان]نظریه انتخاب طبیعی ابتدا توسط چارلز داروین مطرح شد
[ترجمه گوگل]نظریه انتخاب طبیعی ابتدا توسط چارلز داروین مطرح شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Charles Darwin formulated the theory of natural selection.
[ترجمه ترگمان]چارلز داروین نظریه انتخاب طبیعی را صورتبندی کرد
[ترجم ...

معنی Natural selection در دیکشنری تخصصی

Natural selection
[زمین شناسی] انتخاب طبیعیقانون تنازع بقاء این قانون توسط داروین بیان گردید
[بهداشت] انتخاب طبیعی - گزینش طبیعی
[روانپزشکی] انتخاب طبیعی. نظریه ی داروینی مبنی بر این که دوام یا از بین رفتن انواع، یا زیر گروه های انواع توابع میزان انطباق آنان برای بقا در محیطشان است.

معنی کلمه Natural selection به انگلیسی

natural selection
• process in which species that are best adapted to their environments will survive
• natural selection is a process which results in animal and plant species that are best adapted to their environment surviving and reproducing, while those that are less well adapted die out.

Natural selection را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی natural selection

کلمه : Natural selection
املای فارسی : ناترال سلکشن
اشتباه تایپی : دشفعقشم سثمثزفهخد
عکس Natural selection : در گوگل

آیا معنی Natural selection مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )