n 1


علوم دریایى : رکن یکم

پیشنهاد کاربران

کاربرد این فرمول در جدول مسابقات و رویداد های ورزشی به شکل زیر استفاده می باشد:
تعداد بازی های تیم ( در جدول دوره ای )
تعداد دور بازی ها، وقتی که تیم ها زوج هستند ( جدول دوره ای )
تعداد کل بازی ها، ( در جدول یک حذفی )

بپرس