my everything

پیشنهاد کاربران

همه چیز من
هرگز
همه چیز من

تمام زندگیم
همه چیزم
همه چیز من .
به معنای با ارزش بودن اون چیز
بع معنای باارزش بودن. . .
تو همه چیز منی
معنای با ارزش بودن اون چیز
تموم زندگیم
تمام زندگی من

به معنای کامل لخت تمام هویت نشان یک مخلوق وارزش یک محبوبیت یک شخص
تو همه چیز من هستی.
تو مال منی
You are every thing tome
تو همه چیز و زندگی منی
همه چیز من: )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما