mso

پیشنهاد کاربران

مخفف Murashige and Skoog medium با مفهوم: یک محیط رشد گیاه است که در آزمایشگاه ها برای کشت گیاه سلولی استفاده می شود. MSO ( مخفف ) توسط دانشمندان گیاهان Toshio Murashige و Folke K. Skoog در سال 1962 در جستجوی موراشیژ برای تنظیم کننده جدید رشد گیاه اختراع شد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما