msg

جمله های نمونه

1. Accessory: Dark Soy Sauce, MSG, soy sauce, sugar, mixing stand - appropriate.
[ترجمه گوگل]لوازم جانبی: سس سویا تیره، MSG، سس سویا، شکر، پایه مخلوط کردن - مناسب
[ترجمه ترگمان]سس سویا: سس سویا سیاه، سس سویا، سس سویا، شکر، مخلوط کردن مناسب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. MSG is a chemical used to fatten up laboratory animals and evidence suggests it will ultimately make you fat when consumed.
[ترجمه گوگل]MSG یک ماده شیمیایی است که برای چاق کردن حیوانات آزمایشگاهی استفاده می شود و شواهد نشان می دهد که در نهایت در صورت مصرف شما را چاق می کند
[ترجمه ترگمان]MSG یک ماده شیمیایی است که برای پروار کردن حیوانات آزمایشگاهی به کار می رود و شواهد نشان می دهد که در نهایت وقتی مصرف می شود شما را چاق می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The main component of MSG — glutamate — was identified by Professor Kikunae Ikeda in 190
[ترجمه گوگل]جزء اصلی MSG - گلوتامات - توسط پروفسور Kikunae Ikeda در سال 190 شناسایی شد
[ترجمه ترگمان]جز اصلی گلوتامات - گلوتامات، توسط پروفسور Kikunae Ikeda در ۱۹۰ معرفی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. MSG in large amounts may have physical effects, including an allergic reaction commonly called "Chinese restaurant syndrome. "
[ترجمه گوگل]MSG در مقادیر زیاد ممکن است اثرات فیزیکی داشته باشد، از جمله یک واکنش آلرژیک که معمولاً "سندرم رستوران چینی" نامیده می شود
[ترجمه ترگمان]MSG در مقادیر بزرگ ممکن است اثرات فیزیکی داشته باشد، از جمله واکنش آلرژیک که معمولا \"سندرم رستوران چینی\" نامیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Most of the food manufacturers still add MSG into their food.
[ترجمه گوگل]اکثر تولید کنندگان مواد غذایی هنوز MSG را به غذای خود اضافه می کنند
[ترجمه ترگمان]بسیاری از تولید کنندگان مواد غذایی هنوز MSG را به مواد غذایی خود اضافه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. His all-purpose paste, “Thai MSG” as he called it, ground from coriander seed, white pepper, garlic and fish sauce, gave a mule-kick to any soup.
[ترجمه گوگل]خمیر همه منظوره او، به قول خودش «ام اس جی تایلندی» که از دانه گشنیز، فلفل سفید، سیر و سس ماهی آسیاب شده بود، به هر سوپی دلچسب می‌داد
[ترجمه ترگمان]خمیر دندان مصنوعی او، \"MSG تایلندی\" که آن را \"دانه گشنیز، فلفل سفید، سیر و سس ماهی\" نامید، ضربه سختی به هر سوپ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. In China, MSG allergies have not been documented and the substance occurs naturally in food.
[ترجمه گوگل]در چین، آلرژی MSG ثبت نشده است و این ماده به طور طبیعی در غذا وجود دارد
[ترجمه ترگمان]در چین، آلرژی های غذایی مستند نشده اند و ماده به طور طبیعی در غذا اتفاق می افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. You've probably noticed that MSG appears regularly among the ingredients of your favorite foods.
[ترجمه گوگل]احتمالاً متوجه شده اید که MSG به طور منظم در میان مواد غذایی مورد علاقه شما ظاهر می شود
[ترجمه ترگمان]احتمالا متوجه شده اید که MSG به طور منظم در میان مواد غذایی مورد علاقه شما ظاهر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. MSG, as it turns out(Sentence dictionary), is actually very important to brain development.
[ترجمه گوگل]MSG، همانطور که مشخص است (فرهنگ لغت جمله)، در واقع برای رشد مغز بسیار مهم است
[ترجمه ترگمان]MSG، همانطور که از فرهنگ لغت (جمله استفاده می کند)در واقع برای رشد مغز بسیار مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. TianJiang add MSG, a little sesame oil and sugar, vegetable dish with agitate platter.
[ترجمه گوگل]تیان جیانگ MSG، کمی روغن کنجد و شکر، ظرف سبزیجات را با سینی همزن اضافه کنید
[ترجمه ترگمان]TianJiang MSG، یک روغن کنجد کوچک و شکر، غذای گیاهی با دیس agitate اضافه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Whether MSG induces asthma is currently still under debate.
[ترجمه گوگل]اینکه آیا MSG باعث ایجاد آسم می شود در حال حاضر هنوز مورد بحث است
[ترجمه ترگمان]اینکه آیا MSG باعث بروز آسم در حال حاضر هنوز تحت بحث است یا خیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Sorry babe, i just got all your msg and miss calls. i was stk in the traffic. very bad sig. no need hurry.
[ترجمه گوگل]متاسفم عزیزم، من تمام پیام ها و تماس های از دست رفته شما را دریافت کردم من در ترافیک بودم علامت خیلی بد نیازی به عجله نیست
[ترجمه ترگمان]ببخشید عزیزم، الان همه msg و miss رو از دست دادم من توی ترافیک بودم یه گروه ویژه خیلی بد نیازی نیست عجله کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The treatment of MSG ( monosodium glutamate ) wastewater was an ED BAR ( Electrodialysis Baffled Anaerobic Reactor ) method .
[ترجمه گوگل]تصفیه فاضلاب MSG ( مونوسدیم گلوتامات ) به روش ED BAR ( راکتور بی هوازی بافلد الکترودیالیز ) بود
[ترجمه ترگمان]تصفیه فاضلاب MSG (گلوتامات مونو سدیم)، یک روش تصادفات ED (Electrodialysis Baffled Anaerobic)بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. MSG has been blamed for symptoms ranging from headaches and sweating to heart palpitations.
[ترجمه گوگل]MSG برای علائمی از سردرد و تعریق گرفته تا تپش قلب مقصر شناخته شده است
[ترجمه ترگمان]MSG به خاطر علائمی از سردرد و تعریق به تپش قلب مقصر شناخته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. assertSame("msg", expected, actual) — asserts that the actual parameter is the same as the expected parameter.
[ترجمه گوگل]assertSame ("msg"، مورد انتظار، واقعی) - ادعا می کند که پارامتر واقعی همان پارامتر مورد انتظار است
[ترجمه ترگمان]assertSame (\"msg\"، پیش بینی شده، واقعی)- ادعا می کند که پارامتر حقیقی همان پارامتر مورد انتظار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Microgram
موضوع: پزشکی
میکروگرم

به انگلیسی

• chemical flavoring agent used in the food industry
notice, announcement; sending of a message on irc (computers)

پیشنهاد کاربران

Monosodium glutamate:مونوسدیم گلوتامات
بیوشیمی
Message
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما