more than a few

پیشنهاد کاربران

بسیاری، کُلی، به شدت، تا حد زیادی، خیلی زیاد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما