monophysitism

پیشنهاد کاربران

Monophysitism )
موقعیتی در مسیح شناسی است که در آن پس از یگانه شدن سرشت خدا و انسان، عیسی مسیح به عنوان تجسم پسر یا کلمه خدا، تنها یک ذات یا طبیعت دارد که الهی است. تک سرشت باوری با دوسرشت باوری در تضاد است که معتقد است مسیح دارای دو سرشت، یکی الهی و یکی انسانی است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما