monad

/ˈmoʊnæd//ˈməʊnæd/

معنی: اتم، تک، یکه، واحد، جوهر الهی
معانی دیگر: موناد، ذره ی زنده، جوهر فرد، وحدت فرد، هر چیز ساده و نادیدنی، (زیست شناسی) تکی، تکساز واره، (شیمی) اتم یا ماده یا ریشه ی یک ظرفیتی، تک ارزه، ذره بسیط که نیروی ترکیبی یک هیدروژن است

جمله های نمونه

1. Yet while the monad may be defined as force, monads do not manifest themselves in the phenomenal world.
[ترجمه ترگمان]با این حال، در حالی که موناد monad ممکن است به عنوان نیرو تعریف شود، مونادها خود را در جهان پدیداری نمی یابند
[ترجمه گوگل]با این حال در حالی که موناد ممکن است به عنوان نیروی تعریف شود، مونادها در جهان پدیداری خود را آشکار نمی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. For Leibniz, a Monad is part of a fundamental multiplicity and each one, within its heart, carries all the information of the universe in a single, stable form.
[ترجمه ترگمان]برای لایبنیتز، Monad بخشی از تعدد بنیادی است و هر یک، در قلب خود، همه اطلاعات جهان را به شکلی واحد و با ثبات حمل می کند
[ترجمه گوگل]برای لایبنیتس، موناد بخشی از یک مجموعه بنیادی است و هر یک در قلب خود، تمام اطلاعاتی از جهان را در یک فرم پایدار و پایدار حمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I am not a monad master by any means, but I feel similarly about mondads as I do about multi-methods and macros.
[ترجمه ترگمان]من به هیچ وجه \"موناد\" نیستم، اما در مورد mondads همان کاری را می کنم که در مورد چند روش و macros انجام می دهم
[ترجمه گوگل]من به هیچ وجه یک استاد موناد نیستم، اما درمورد چندین روش و ماکرو، به طور مشابهی در مورد mondads احساس می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Idea is the essence of Monad, the appearance of Monad is things, it is the appearance of the different Monads prove that the continuity of world.
[ترجمه ترگمان]ایده، ماهیت of است، ظاهر of اشیا است، و این ظاهر of متفاوت است که ثابت می کند تداوم جهان
[ترجمه گوگل]ایده جوهر موناد است، ظهور موناد چیزهاست، ظاهر مونادهای مختلف ثابت میکند که پیوستگی جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We haven't used the state monad, but there are lots of other useful monads.
[ترجمه ترگمان]ما از موناد دولتی استفاده نکرده ایم، اما چیزهای بسیار مفید دیگری نیز وجود دارد
[ترجمه گوگل]ما دولت موناد را ندیده ایم، اما تعداد زیادی از مونادهای مفید دیگر وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Post-Modern agnosticism stressed the monad of subject world by attempting to transcend the dichotomy of subject and object, which is an extreme agnosticism.
[ترجمه ترگمان]Post مدرن - \"موناد of\" را با تلاش برای فراتر رفتن از دوگانگی موضوع و موضوع، که an افراطی است، مورد تاکید قرار داد
[ترجمه گوگل]افسونگاری پسا مدرن بر مونادا دنیای موضوع با تلاش برای فراتر رفتن از دوگانگی موضوع و شی، که یک افسونگر افراطی است، تأکید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. In this way, from the spirit of Monad, Leibniz establish his Theory of Substance.
[ترجمه ترگمان]لایبنیتز، به این ترتیب، از روح Monad، نظریه ماده را دایر می سازد
[ترجمه گوگل]به این ترتیب، از روح مونا، لایبنیتس تئوری مواد را ایجاد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. There are twelve Monad, each representing a race having survived the divine wars as mortal.
[ترجمه ترگمان]دوازده Monad وجود دارد که هر کدام یک نژاد دارند که از جنگ های آسمانی به عنوان فنا جان سالم به در برده اند
[ترجمه گوگل]دوازده موناد وجود دارد که هر کدام از آنها یک نژاد است که از جنگهای الهی به عنوان مادری جان سالم به در برده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Since Pythagorean put forward the concept of monad, then indivisibles have appeared in mathematics lasted for twenty-five hundred years or more.
[ترجمه ترگمان]Since مفهوم موناد، را به جلو نهاد، آنگاه indivisibles در ریاضیات به مدت بیست و پنج سال یا بیشتر دوام یافت
[ترجمه گوگل]از آنجا که فیثاغورس مفهوم موناد را مطرح کرده است، پس از آن، indivisibles در ریاضیات ظاهر شد و بیست و پنجصد سال طول کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. All monads are in a "pre-established harmony" with each other and with God, the supreme monad.
[ترجمه ترگمان]همه مونادها، در یک \"هماهنگی پیش تعیین شده\" با یکدیگر و با خدا، عالی ترین موناد هستند
[ترجمه گوگل]همه موناد ها در یک 'هماهنگی از پیش تعیین شده' با یکدیگر و با خداوند، مادای عالی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. In the same way, intelligence at DNA's level designed and fabricated from monad to multi-cell being then to human.
[ترجمه ترگمان]به همین ترتیب، هوش در سطح DNA طراحی شده و از موناد to به چند سلولی که در آن زمان به انسان تبدیل شده بود، ساخته شد
[ترجمه گوگل]به همین ترتیب، هوش در سطح DNA طراحی شده و ساخته شده از موناد به چند سلول که پس از آن به انسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Now besides this principle of change there must also be in the monad a variety which changes. This variety constitutes, so to speak, the specific nature and the variety of the simple substances.
[ترجمه ترگمان]حال علاوه بر این اصل تغییر باید در monad وجود داشته باشد که تغییر می کند این تنوع، به اصطلاح، طبیعت خاص و انواع مواد ساده را تشکیل می دهد
[ترجمه گوگل]در حال حاضر علاوه بر این اصل تغییر نیز باید در انواع مختلفی که تغییر می کنند وجود داشته باشد این گونه ها، به عبارت دیگر، ماهیت خاص و انواع مواد ساده را تشکیل می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The experiment showed that ISSR marker could distinguish the difference of monad strains to avoid the blindness and repetitiveness and to effectively reduce the workload.
[ترجمه ترگمان]آزمایش نشان داد که نشانگر ISSR می تواند تفاوت monad را تشخیص دهد تا از کوری و repetitiveness اجتناب کند و به طور موثر حجم کار را کاهش دهد
[ترجمه گوگل]آزمایش نشان داد که نشانگر ISSR میتواند تفاوت تفاوتهای سویههای موناد را برای جلوگیری از نابینایی و تکرارپذیری و به طور موثر کاهش حجم کار تشخیص دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In such a state the soul does not sensibly differ at all from a simple monad.
[ترجمه ترگمان]در چنین حالتی روح با آنچه در موناد ساده ای نیست فرق ندارد
[ترجمه گوگل]در چنین وضعیتی روح به طور معناداری از یک موناد ساده متفاوت نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. In addition, Leibniz believes that the material world is also actual composed of Monads, dominant Monad in things determines the nature of things.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، لایبنیتز معتقد است که جهان مادی نیز واقعی از monads، Monad غالب در چیزها ماهیت اشیا را تعیین می کند
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، لایبنیتس معتقد است که دنیای مادی نیز از مونادها تشکیل شده است، موناد غالب در همه چیز، ماهیت چیزها را تعیین می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اتم (اسم)
atom, monad, mote, atomy

تک (اسم)
run, monad

یکه (اسم)
unit, monad, lone person

واحد (اسم)
measure, one, unit, unity, monad, plank, module

جوهر الهی (اسم)
monad

تخصصی

[سینما] واحد

به انگلیسی

• single-celled organism (biology); flagellated protozoan (biology); atom or radical with the value of one (chemistry); inseparable metaphysical entity (philosophy)

معنی یا پیشنهاد شما