moder

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] گیاخاک فاسد مواد گیاهی که شرایط آنها حد واسط بین شرایط گیاهان زنده و گیاهان مرده و تجزیه شده است.
[خاک شناسی] مودر

معنی یا پیشنهاد شما