mindfulness


توجه، با خبری، آگاهی

جمله های نمونه

1. Mindfulness is defined as moment-to-moment, non-judgmental awareness.
[ترجمه ترگمان]Mindfulness به عنوان آگاهی non لحظه ای تعریف می شود
[ترجمه گوگل]ذهنیت به عنوان لحظه لحظه به لحظه، آگاهی غیر قضائی تعریف شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mindfulness is at the root of Buddhism, Taoism, and many Native - American traditions, not to mention yoga.
[ترجمه ترگمان]Mindfulness در ریشه مذهب بودا، Taoism و بسیاری از سنت های بومی - آمریکایی قرار دارد و از یوگا یاد نمی کند
[ترجمه گوگل]ذهنیت در ریشه بودایی، تائوئیسم و ​​بسیاری از سنت های بومی و آمریکایی، بدون اشاره یوگا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the process of ordinary perception, the Mindfulness step is so fleeting as to be unobservable .
[ترجمه ترگمان]در فرآیند ادراک معمولی، گام Mindfulness به حدی گذرا است که غیرقابل مشاهده است
[ترجمه گوگل]در فرایند ادراک عادی، گام ذهنیت خیلی کوتاه است که غیر قابل مشاهده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Meanwhile, Mindfulness Buddha Presence a reminder that each of us carries the Buddha nature within ourselves.
[ترجمه ترگمان]در عین حال، بودا حضور بودا را یادآور می کند که هر یک از ما طبیعت بودا را در درون خود حمل می کند
[ترجمه گوگل]در همین حال، حضور ذهنیت بودا یادآوری می کند که هر یک از ما طبیعت بودا را در درون خود حمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. By continuing to employ the full might of mindfulness and wisdom, avijj? is finally extinguished within the citta.
[ترجمه ترگمان]با ادامه دادن به استفاده از هوشیاری و خردمندی کامل، avijj ها؟ در نهایت در داخل citta خاموش می شود
[ترجمه گوگل]با ادامه دادن به توانایی کامل ذهنیت و حکمت، avijj؟ در نهایت در داخل نقل قول خالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers---Thich Nhat Hanh, Vietnamese Zen Buddhist monk, teacher, author, poet and peace activist.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که mindfulness پذیرای کسانی است که دوستشان داریم، مانند گل شکوفه خواهند داد - - Thich Nhat Hanh، راهب بودایی ذن، معلم، نویسنده، شاعر و فعال صلح
[ترجمه گوگل]زمانی که ذهنیتی را در بر می گیرد کسانی که ما را دوست دارند، آنها مانند گل ها گل می گیرند --- Thich Nhat Hanh، راهب، ویتنامی، زین، معلم، نویسنده، شاعر و فعال صلح
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The Buddha tasted Awakening by developing conviction, persistence, mindfulness, concentration and discernment.
[ترجمه ترگمان]بودا با توسعه اعتقاد، پافشاری، تمرکز، تمرکز و تشخیص، مزه بیداری را چشید
[ترجمه گوگل]بودا بیداری را با توسعه اعتقاد، استقامت، ذهن آگاهانه، تمرکز و آگاهی انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Under the bright light of Mindfulness and Wisdom, all defilements and illusions dissolve at once.
[ترجمه ترگمان]زیر نور روشن of و عقل، همه defilements و اوهام فورا حل می شوند
[ترجمه گوگل]در زیر نور روشن ذهن و عقل، همه ناپاکی ها و توهم ها یک بار حل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Practice mindfulness in your daily life . A mind free of wandering thoughts develops inner strength.
[ترجمه ترگمان]تمرکز حواس را در زندگی روزمره خود تمرین کنید ذهن عاری از افکار سرگردان قدرت درونی را توسعه می دهد
[ترجمه گوگل]تمرکز ذهنیت در زندگی روزانه خود را ذهن بدون افکار سرگردان نیروی درونی را توسعه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Bring mindfulness to each activity throughout your day.
[ترجمه ترگمان]به هر فعالیت در طول روز خود توجه داشته باشید
[ترجمه گوگل]توجه به هر فعالیت در طول روز خود را جلب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. You can find mindfulness bells everywhere: your child's voice, your co-workers appearing before you, a regular event on your computer, the noise of traffic.
[ترجمه ترگمان]شما می توانید صدای mindfulness را در همه جا پیدا کنید: صدای کودکتان، همکاران تان که در مقابل شما ظاهر می شوند، یک رویداد منظم روی کامپیوتر شما، صدای ترافیک
[ترجمه گوگل]شما می توانید زنگ های ذهنیتی را در همه جا پیدا کنید: صدای فرزندتان، همکارانی که قبل از شما ظاهر می شوند، یک رویداد معمول در رایانه شما، سر و صدای ترافیک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. They come from Mindfulness - Based Cognitive Therapy ( MBCT ) and from traditional Buddhist mindfulness practice and meditation.
[ترجمه ترگمان]آن ها برگرفته از درمان شناختی Mindfulness (MBCT)و از روش سنتی mindfulness Buddhist و مدیتیشن هستند
[ترجمه گوگل]آنها از روش شناختی مبتنی بر ذهنیت (MBCT) و تمرین ذهنی سنتی بودایی و مراقبه می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. New research suggests that mindfulness meditation can help relieve pain and improve memory by regulating a brain wave known as the alpha rhythm, which "turns down the volume" on distractions.
[ترجمه ترگمان]تحقیقات جدید حاکی از آن است که تمرکز بر روی تفکر تمرکز می تواند به تسکین درد و بهبود حافظه با تنظیم موج مغزی شناخته شده به عنوان ریتم آلفا کمک کند، که \"حجم\" را به حواس پرتی تبدیل می کند
[ترجمه گوگل]تحقیقات جدید نشان می دهد که مراقبه ذهن آگاه می تواند به کاهش درد و بهبود حافظه کمک کند و موجب تنظیم موج مغزی شناخته شده به عنوان ریتم آلفا، که 'حجم را کاهش می دهد' در حواس پرتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The houses are beautiful also, because they have been built in mindfulness, in concentration.
[ترجمه ترگمان]خانه ها هم زیبا هستند، زیرا آن ها در تمرکز حواس و تمرکز ساخته شده اند
[ترجمه گوگل]خانه ها نیز زیبا هستند، زیرا آنها در ذهن و تمرکز ساخته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Thus these three right view right effort, & right mindfulness -- run & around right speech.
[ترجمه ترگمان]بنابراین این سه حالت خوب، تلاش درست، & راست - - & را حول یک سخنرانی درست انجام می دهند
[ترجمه گوگل]به این ترتیب، این سه دیدگاه درست، تلاش درست، * ذهنیت درست - اجرا * در اطراف گفتار درست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• carefulness, attentiveness

پیشنهاد کاربران

ذهن آگاهى
مراقبت
حضور ذهن
مراقبه
It means living in the moment and forgetting about the past and future.
التفاط
هوشیاری
ذهن آگاهی
آگاهی از وضعیت هم اکنون خود از نظر فکری، جسمی
پایش ذهن
پاییدن در فارسی : مراقبت کردن
مراقبه : مراقبت کردن
ویا ذهن پایی .
ذهن با ساز و کار فرا آگاهی به فرآیند ، آمد و رفت فکر و هیجان های ناشی از آن نگاه می کند. این ویژگی ذهن منجر به آرامش عمیق ذهنی می گردد.
خود آگاهی.

کلمات آگاهی و هوشیاری معادل های خوبی هستند، ولی چون آگاهی نسبت به خود مهم ترین بخش هوشیاری یا mindfulness است، خودآگاهی میتواند جایزگزین مناسب و کاربردی تری برای mindfulness باشد.
خود آگاهی
ذهن آگاهی، از رویکرد های موج سوم در روان شناسی
آگاه شدگی ، آگاهی یافتگی

هشیاری ، هشیارشدگی ، هشیاری یافتگی
mindfulness ( علوم سلامت )
واژه مصوب: فرآگاهی
تعریف: آگاهی کامل فرد از حالت های درونی و پیرامون خود
ذهن آگاهی ( در روان شناسی )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما