microflora

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] فلور میکروبی
[خاک شناسی] ریزگیاگان
[آب و خاک] ریز گیاهان

پیشنهاد کاربران

باکتریها و جلبکها و قارچهای میکروسکوپی ، به ویژه آنهایی که در یک مکان یا زیستگاه خاص زندگی می کنند.
microflora ( زیست شناسی - میکرب شناسی )
واژه مصوب: ریزگان
تعریف: در میکرب شناسی، مجموعۀ ریزاندامگان هایی که به طور طبیعی در محیط یا محل خاصی وجود دارند|||متـ . ریزگان طبیعی normal flora
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما