microfauna

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] ریزجانورگان

پیشنهاد کاربران

ریزجانورگان
ریز جانوراگان
جانوران ریز
microfauna ( اقیانوس شناسی )
واژه مصوب: ریززیاگان
تعریف: جانوران کف زی که حداکثر طول آنها 1/0 میلی متر است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما