microbiota

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] ریززیواگان
[آب و خاک] ریز جانداران

پیشنهاد کاربران

اجتماع میکروارگانیسم های هم غذا، همزیست و بیماری زا در بدن که گاه با نام میکروفلورا ( Microflora ) نیز شناخته می شود.
ریزاندامگان همزیست
اجتماع میکروارگانیسم های هم زیست و بیماری زا اما نه لزوما در بدن، این باکتری ها می توانند جمعیتی از باکتری های خاکزی باشند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما