mhc

پیشنهاد کاربران

MHC مخفف Major Histocompatibility Complex است. مولکول های MHC پروتئین هایی هستند که در سطح سلول ها یافت می شوند و با ارائه آنتی ژن به سلول های T نقش مهمی در سیستم ایمنی دارند. دو دسته اصلی از مولکول های MHC وجود دارد: MHC کلاس I و MHC کلاس II.
...
[مشاهده متن کامل]

مولکول های MHC کلاس I در سطح تمام سلول های هسته دار یافت می شوند و آنتی ژن هایی را از داخل سلول، از جمله آنتی ژن های ویروسی و تومور، ارائه می کنند. آنها توسط سلول های CD8 T شناسایی می شوند که سلول های T سیتوتوکسیک هستند که سلول های آلوده به ویروس یا تومور را از بین می برند.
مولکول های MHC کلاس II در سطح سلول های ایمنی تخصصی به نام سلول های ارائه دهنده آنتی ژن ( APC ) ، از جمله سلول های دندریتیک، ماکروفاژها و سلول های B یافت می شوند. آن ها آنتی ژن هایی را از خارج سلول، از جمله آنتی ژن های باکتریایی و قارچی ارائه می کنند. آنها توسط سلول های CD4 T شناسایی می شوند که سلول های T کمکی هستند که سایر سلول های سیستم ایمنی را برای مبارزه با عفونت ها فعال می کنند.
به طور کلی، مولکول های MHC با ارائه آنتی ژن به سلول های T و شروع پاسخ ایمنی مناسب برای پیشگیری و مبارزه با عفونت ها و بیماری ها، نقش مهمی در سیستم ایمنی دارند.

mhc
مجموعه سازگاری بافتی اصلی
مخفف The major histocompatibility complex

بپرس