methylcobalamin

پیشنهاد کاربران

ویتامین موجود در غذاهای با منشاء حیوانی مانند جگر ، ماهی و تخم مرغ که کمبود آن می تواند باعث کم خونی خطرناک شود. این شامل یک گروه سیانید متصل به اتم کبالت مرکزی یک مولکول کوبالامین است.

بپرس