mesophile

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] معتدل دوست : میکروارگانیسمهایی که معمولا در دمای بدن حیوانات بخوبی رشد می کنند
[خاک شناسی] معتدل دوست

پیشنهاد کاربران

mesophile ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: میان دمادوست
تعریف: ویژگی باکتری ها یا سایر ریزاندامگان هایی که بیشترین رشد آنها در دمای متوسط حدود 25 تا 40 درجۀ سلسیوس است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما