mep


مخفف: (فیزیک) میانگین فشار موثر mean effective pressure

جمله های نمونه

1. But given the chance to question his MEP Poul Christensen had others needs in mind.
[ترجمه گوگل]اما با توجه به فرصتی برای سؤال از نماینده پارلمان خود، پول کریستنسن، نیازهای دیگری را در ذهن داشت
[ترجمه ترگمان]اما با توجه به فرصتی که برای سوال کردن MEP کریستنسن his کریستنسن مورد نیاز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. MEPs, who follow proceedings on closed-circuit television, are warned by a bell 10 minutes before voting takes place.
[ترجمه گوگل]نمایندگان پارلمان اروپا که مراحل را در تلویزیون مدار بسته دنبال می‌کنند، 10 دقیقه قبل از رای‌گیری با یک زنگ هشدار داده می‌شوند
[ترجمه ترگمان]MEPs که از جریان دادرسی در تلویزیون مدار بسته پیروی می کند، ۱۰ دقیقه قبل از اینکه رای گیری انجام شود، به آن ها هشدار داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. However, MEPs are still unhappy about the directive.
[ترجمه گوگل]با این حال، نمایندگان پارلمان اروپا هنوز از این دستورالعمل ناراضی هستند
[ترجمه ترگمان]با این حال اعضای پارلمان هنوز در مورد این دستورالعمل ناراضی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sessions often last until midnight, but few MEPs stay up that late.
[ترجمه گوگل]جلسات اغلب تا نیمه شب طول می کشد، اما تعداد کمی از نمایندگان پارلمان اروپا تا دیروقت بیدار می مانند
[ترجمه ترگمان]معمولا تا نیمه شب تکرار می شود، اما تعداد کمی از آن ها تا دیروقت بیدار می مانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. To receive their full daily subsistence allowances, MEPs must have taken part in half the roll-call votes.
[ترجمه گوگل]نمایندگان پارلمان اروپا برای دریافت کمک هزینه معیشت روزانه خود باید در نیمی از رای گیری های نامی شرکت کرده باشند
[ترجمه ترگمان]رای دهندگان برای دریافت جیره غذایی روزانه خود باید نیمی از آرا را به خود اختصاص دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Andrew Duff, a British Liberal Democrat MEP, called the choices "not very exciting" and predicted that it would "strengthen Commission President Barroso and put him at the top of the tree".
[ترجمه گوگل]اندرو داف، نماینده لیبرال دموکرات بریتانیایی در پارلمان اروپا، این انتخاب ها را "خیلی هیجان انگیز" خواند و پیش بینی کرد که "باروزو رئیس کمیسیون را تقویت می کند و او را در بالای درخت قرار می دهد"
[ترجمه ترگمان]اندرو هیلاری، یک لیبرال دموکرات بریتانیایی، این گزینه ها را \"چندان هیجان انگیز\" خواند و پیش بینی کرد که این کمیسیون \"باروسو\" رئیس کمیسیون را تقویت کرد و او را در راس درخت قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Pascal Canfin, a French green MEP, said that budget proposal would not go down well with EU voters.
[ترجمه گوگل]پاسکال کانفین، نماینده سبز فرانسه در پارلمان اروپا، گفت که پیشنهاد بودجه با رای دهندگان اتحادیه اروپا خوشایند نخواهد بود
[ترجمه ترگمان]پاسکال Canfin، یک MEP اهل فرانسه، گفت که پیشنهاد بودجه به خوبی با رای دهندگان اتحادیه اروپا کاهش نخواهد یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. If this outspoken MEP is a voice in the political wilderness, some of the Prime Minister's advisers will hope it stays that way.
[ترجمه گوگل]اگر این نماینده صریح پارلمان اروپا صدایی در بیابان سیاسی باشد، برخی از مشاوران نخست وزیر امیدوارند که به همین شکل باقی بماند
[ترجمه ترگمان]اگر این MEP صریح، صدایی در زمینه حیات سیاسی است، برخی از مشاوران نخست وزیر امیدوارند که این کار به همان طریق باقی بماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Meanwhile German EPP MEP Albert Dess said prison sentences should be enforced, and not just crimes.
[ترجمه گوگل]در همین حال، آلبرت دس، عضو پارلمان آلمان در پارلمان اروپا گفت که احکام زندان باید اجرا شود و نه فقط جرایم
[ترجمه ترگمان]در همین حال، EPP MEP اهل آلمان گفت که احکام زندان باید اجرا شوند و نه فقط جنایت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. MEP Series- Magnetic Drive medium duty, polypropylene thermoplastic pumps designed for chemical transfer applications. Simple construction allows for economical first cost and ease of maintenance.
[ترجمه گوگل]سری MEP- پمپ های ترموپلاستیک پلی پروپیلن متوسط ​​​​درایو مغناطیسی که برای کاربردهای انتقال مواد شیمیایی طراحی شده اند ساخت و ساز ساده باعث می شود هزینه اولیه مقرون به صرفه و سهولت تعمیر و نگهداری فراهم شود
[ترجمه ترگمان]MEP با استفاده از عوارض متوسط میدان مغناطیسی، پمپ های پلی پروپیلن thermoplastic که برای کاربردهای انتقال شیمیایی طراحی شده اند ساخت ساده، هزینه اولیه اقتصادی و سهولت تعمیرات را مجاز می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. With industrial engineering education background with foundation of MEP knowledge. Project cost control experience and 8 years working experience or above is a must.
[ترجمه گوگل]با سابقه تحصیلات مهندسی صنایع با پایه دانش MEP تجربه کنترل هزینه پروژه و 8 سال سابقه کار یا بالاتر الزامی است
[ترجمه ترگمان]با سابقه آموزش مهندسی صنعتی با پایه دانش MEP تجربه کنترل هزینه پروژه و ۸ سال تجربه کاری یا بالاتر یک ضرورت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. the Labour MEP for South East Wales.
[ترجمه گوگل]نماینده حزب کارگر در جنوب شرقی ولز
[ترجمه ترگمان]MEP حزب کارگر ولز جنوبی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Welsh Conservative MEP Kay Swinburne praised efforts to promote use of the Welsh language.
[ترجمه گوگل]کی سوینبرن، نماینده محافظه‌کار ولزی در پارلمان اروپا از تلاش‌ها برای ترویج استفاده از زبان ولزی تمجید کرد
[ترجمه ترگمان]MEP محافظه کار ولز، کی سوینبرن از تلاش ها برای ترویج استفاده از زبان ولزی قدردانی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Richard Howitt, a local MEP and Labour spokesman on human rights, was among those making speeches.
[ترجمه گوگل]ریچارد هاویت، نماینده محلی پارلمان اروپا و سخنگوی حزب کارگر در مورد حقوق بشر، از جمله کسانی بود که سخنرانی می کرد
[ترجمه ترگمان]ریچارد Howitt، یک MEP محلی و سخنگوی حزب کارگر در زمینه حقوق بشر، در میان کسانی بود که سخنرانی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Objective To investigate the effect of glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) on motor evoked potential(MEP) after spinal cord injury in rats.
[ترجمه گوگل]ObjectiveTo بررسی اثر فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از خط سلول گلیال (GDNF) بر پتانسیل برانگیخته حرکتی (MEP) پس از آسیب نخاعی در موش صحرایی
[ترجمه ترگمان]هدف تحقیق در مورد تاثیر عامل neurotrophic مشتق شده از سلول گلیال (GDNF)بر روی موتور محرک - مشتق شده از موتور (MEP)پس از آسیب طناب نخاعی در موش های صحرایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• one who is a delegate in the european parliament
an mep is a person who has been elected to the european parliament. mep is an abbreviation for `member of the european parliament'.

پیشنهاد کاربران

Member of the European Parliament
عضو پارلمان اروپا کسی است که برای کار به عنوان نماینده مردم در پارلمان اروپا انتخاب شده است.
MEP= Member of the European Parliament

بپرس