medium close up

تخصصی

[سینما] نمای بین درشت و متوسط - تصویر میانی درشت - صحنه درشت متوسط - نمای درشت میانی - نمای متوسط نزدیک - نمای نیمه درشت - نمای نیمه نزدیک

پیشنهاد کاربران

بپرس