measurement system

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] سیستم اندازه گیری - به مجموعه عملیات ها، رویه ها، ابزارآلات دقیق و سایر تجهیزات، نرم افزارها و پرسنل که برای نسبت دادن یک کمیت به یکی از خصوصیات قطعه درگیر هستند، سیستم اندازه گیری گفته می شود.

معنی یا پیشنهاد شما