measurement error

تخصصی

[برق و الکترونیک] خطای اندازه گیری
[ریاضیات] خطای اندازه گیری
[آمار] خطای اندازه گیری

پیشنهاد کاربران

measurement error ( آمار )
واژه مصوب: خطای اندازه گیری
تعریف: هریک از اختلاف های موجود بین مقادیر ثبت شدۀ مشاهده ها، در شرایط یکسان، و مقدار واقعی آنها

بپرس